ДИСКУРСНЕ И ТЕКСТОВНЕ ОСОБИНЕ ПОЛЕМИКА "ПОЛИТИКИНОГ КУЛТУРНОГ ДОДАТКА"

  • Катарина Јанковић Поповић Културни центар Шабац
Кључне речи: новинска полемика, аргументацијски дискурс, текстолошка анализа, критичка анализа дискурса, кохезија, кохеренција, идентификација актера

Сажетак

Циљ рада је да се на примеру полемика Политикиног Културног додатка покаже којим се језичким средствима обезбеђују два основна параметра текстуалности: кохезија и кохеренција. У раду су анализиране новинске полемике, које смо посматрали као друштвене просторе у којима се истовремено одигравају два основна процеса: поимање и представа света, као и друштвена интеракција.

Референце

Бараћ, Станислава (2010). Жанр и идентитет. У: Жанрови у српској периодици. Зборник радова (ур. Весна Матовић). Београд: Институт за књижевност и уметност – Нови Сад: Матица српска. 386–412.

Васић, Вера (2007). Дискурсни и граматички параметри анафоризације агенса. Научни састанак слависта у Вукове дане. 36/1: 27–36.

Васић, Вера и Миливој Алановић (2007). Граматика новинског текста: одговори на прво од 5Wh + H питања. У: Синтаксичка истраживања (синхроно-дијахрони план) Лингвистичке свеске 6 (ур. Јасмина Грковић-Мејџор и Владислава Ружић). Нови Сад: Филозофски факултет. 149–167.

Вујаклија, Милан (1980). Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета.

Ђурић, Душан (1997). Новинарска енциклоопедија. Београд: БМГ.

Матовић, Весна (2007). Српска модерна. Културни обрасци и књижевне идеје. Периодика. Београд: Институт за књижевност и уметност.

Поповић, Љубомир (1997). Ред речи у реченици. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

Поповић, Љубомир и Живојин Станојчић (1992). Граматика српскога језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Bugarski, Ranko (1989). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika.

Brown Gillian and Yule George (1983). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

De Baugrande, Robert Alain and Wolfgang Ulrich Dressler (2010). Uvod u lingvistiku teksta. Zagreb: Disput.

McCarthy, Michael. (2008). Discourse Analysis for Language Teachers.Cambridge: Cambridge University Press.

Toulmin, Stephen E. (2003). The Uses of Argument – Updated Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Dijk, Teun A. (2009). Society and discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Fairclough, Norman (1995). Critical Discourse Analysis the Critical Study of Language. New York: Longman.
Објављено
03. 02. 2016.
Bрој часописа
Секција
Чланци