ДИСКУРС ОНЛАЈН МЕДИЈА У СРБИЈИ О УГРОЖЕНОСТИ ЋИРИЛИЦЕ

  • Стефан Јањић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Кључне речи: ћирилица, латиница, критичка анализа дискурса, медијски дискурс, онлајн медији, национализам

Сажетак

Циљ овог истраживања је идентификовање позиција моћи и идеолошких образаца који се јављају у дебатама о превласти латинице над ћирилицом. Предмет истраживања је дискурс онлајн медија, управо због тога што интернет пружа могућност повратне спреге и, за разлику од традиционалних медија, омогућава активно учешће реализатора (говорника) у расправама о језику. Анализом је обухваћено извештавање десет портала током првих шест месеци 2015. године. У том периоду је објављено укупно 116 текстова чија је примарна или споредна тема однос ћирилице и латинице. Методом критичке анализе медијског дискурса установљено је да се доминантни реторички обрасци заснивају на псеудоаргументима, негованом песимизму, национализму, као и на страху од новог, другог и другачијег.

Референце

Алановић, Миливој (2005). Типологија и кореференцијалност агенса у српском, француском и немачком језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLII/1–2: 151–232.

Барт, Ролан (1975). Задовољство у тексту. Ниш: Градина.

Борчић, Николина (2010). Концептуалне метафоре у политичким интервјуима. Медијске студије 1 (1–2). Загреб: Свеучилиште у Загребу, Факултет политичких знаности – Хрватско комуникацијско друштво. 136–156.

Бугарски, Ранко (1997). Писмо. Београд: Чигоја – ХХ век.

Валић Недељковић, Дубравка (2007). О новинарству и новинарима. Нови Сад: Филозофски факултет.

Гоати, Владимир (1979). Идеологија и друштвена стварност. Београд: Радничка штампа.

Дамњановић, Срђан (2009). Речник грешака. Београд: Завод за уџбенике.

Катнић-Бакаршић, Марина (1999). Лингвистичка стилистика. Загреб: Research Support Scheme.

Пешикан, Митар, Јован Јерковић и Мато Пижурица (2011). Правопис српскога језика (друго издање). Нови Сад: Матица српска.

Пипер, Предраг и Иван Клајн (2013). Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска.

Ристић, Душан (2015). Значења делања: социолошка анализа дискурзивних пракси идеологије (докторска дисертација). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за социологију.

Суботић, Љиљана, Дејан Средојевић и Исидора Бјелаковић (2012). Фонетика и фонологија: ортоепска и ортографска норма стандардног српског језика. Нови Сад: Филозофски факултет.

Шкиљан, Дубравко (1998). Јавни језик. Београд: Библиотека ХХ век.

Van Dijk, Teun (2001). Ideology and discourse: A Multidisciplinary Introduction. Доступно на: http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Ideology%20and%20discourse.pdf (посећено 4. јула 2015).

Dor, Daniel (2003). On newspaper headlines as relevance optimizers. Journal of Pragmatics. 35: 695–721.

Linell, Per (2001). Dynamics of discourse or stability of structure: Sociolinguistics and the legacy from linguistics. In: Sociolinguistics and Social Theory (ed. N. Coupland). 107–126.

Fägersten, Kristy Beers (2014). The use of English swear words in Swedish media. Sprognævnets Konferenceserie. 2: 63–82.

Fairclough, Norman (1991). Language and ideology. Trabalhos em Linguística Aplicada – Campinas. 17: 113–131.

Coupland, Nicolas (2010). Language, ideology, media and social change. In: Performing the Self (ed. K. Junod & D. Maillat). 55–79.

Wittgenstein, Ludwig (1987). Tractatus logico-philosophicus. Сарајево: „Веселин Маслеша” – „Свјетлост”.
Објављено
03. 02. 2016.
Bрој часописа
Секција
Чланци