АПСОЛУТНИ ДАТИВ И ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА У "ЖИТИЈУ АРХИЕПИСКОПА ДАНИЛА II"

  • Бранислава Марјановић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Др Зорана Ђинђића 2 21000 Нови Сад Србија
Кључне речи: апсолутни датив, Житије архиепископа Данила II, зависна реченица, српскословенски језик, функционални стилови

Сажетак

У раду се на тексту Житија архиепископа Данила II анализирају синтаксич- ко-семантичке карактеристике апсолутног датива и конкурентни однос конструкције према временској зависној реченици, а потом и другим врстама зависних реченица. Пажња је посебно посвећена иновацијама које ово типично књишко средство у српскословенском језику испољава у односу на старословен- ски канон. Добијени резултати су упоређени са сличним истраживањима упо- требе апсолутног датива и њему функционално конкурентне зависне реченице у другим српскословенским текстовима како би се истакле стилске одлике језика Даниловог ученика, писца овог житија.

Употреба апсолутног датива у различитим функцијама и са различитим семантичким нијансама, као и мали број примера у којима је дошло до понародњавања ове конструкције, потврђују да текст остаје веран традицији, те да је писан вишим стилом српскословенског језика.

Објављено
17. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Чланци