ОДНОСНА РЕЧЕНИЦА У "РОМАНУ О ТРОЈИ"

  • Александра Цолић Филозофски факултет Одсек за српски језик и лингвистику Др Зорана Ђинђића 2 21000 Нови Сад Србија
Кључне речи: историјска синтакса, односне реченице, старосрпски језик, Роман о Троји

Сажетак

Предмет овог рада јесу синтаксичко-семантичке карактеристике односних реченица у старосрпском Роману о Троји (XV век). Грађа је статистички обрађена, а резултати су протумачени с обзиром на ситуацију у старосрпском, стандардном српском језику и у дијалекту (банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта). Анализа, између осталог, показује да је синтакса Романа о Троји нешто отворенија према говореном језику у односу на старосрпска пословно- правна акта (уп. нпр. висок проценат слободних односних реченица с релативи- затором који). Налазимо да синтаксички ниво (и уопште језик) овог текста представља јединствен преплет образаца карактеристичних за писани и гово- рени језик, те да је вредан пажње и помног изучавања.
Објављено
17. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Чланци