ЛЕКСИКА ПАСИВНОГ ФОНДА У ОДАБРАНИМ ДЕЛИМА ИВЕ АНДРИЋА

  • Мирела Иванић
Кључне речи: архаизам, историцизам, семантика, стил, лексикологија

Сажетак

Овим радом обухваћена је архаична и историјска лексика у одабрани делима (Проклета авлија, Аникина времена, Мара милосница) Иве Андрића. Најпре је пажња посвећена одређењу архаизама и историцизама, затим је посматран њихов статус у речницима, начин на који су им лексикографи приступили, а потом је анализирана њихова употребна и стилска вредност у одабраним текстовима. Анализа је показала да употребна вредност овог типа лексике у посматраним делима И. Андрића није увек у сагласности са статусом који јој додељују де- скриптивни речници српског језика.
Објављено
17. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Чланци