ЛЕКСИКА ПАСИВНОГ ФОНДА У ОДАБРАНИМ ДЕЛИМА ИВЕ АНДРИЋА

Мирела Иванић

Апстракт


Овим радом обухваћена је архаична и историјска лексика у одабрани делима (Проклета авлија, Аникина времена, Мара милосница) Иве Андрића. Најпре је пажња посвећена одређењу архаизама и историцизама, затим је посматран њихов статус у речницима, начин на који су им лексикографи приступили, а потом је анализирана њихова употребна и стилска вредност у одабраним текстовима. Анализа је показала да употребна вредност овог типа лексике у посматраним делима И. Андрића није увек у сагласности са статусом који јој додељују де- скриптивни речници српског језика.

Кључне речи


архаизам, историцизам, семантика, стил, лексикологија

Цео текст:

PDF

Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова