РАЗВОЈ ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИХ КОНЦЕПАТА РЕКЦИЈЕ И ВАЛЕНТНОСТИ У СРПСКОЈ ЛИНГВИСТИЦИ

  • Мила Драгић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Др Зорана Ђинђића 2 Нови Сад Србија
Кључне речи: рекција, валентност, србистика, допуна, одредба, додатак, објекат

Сажетак

У овом раду приказан је преглед развоја теоријско-методолошких концепата рекције и валентности у српској лингвистичкој литератури. У обзир су узети радови, граматике и студије писане на српском језику, који за предмет имају српски језички материјал, а које су писали домаћи аутори. Приказана литера- тура обухвата период од половине прошлог века па до данас. Примећено је да се у тумачењу појава везаних за глаголску рекцију, валенцију и проблем допуњавања издвајају два различита приступа у којима се појмови валенције и рекције различито дефинишу. За оба становишта је карактеристично истицање проблема у разликовању допуна и одредаба (односно додатака). Циљ рада је био да се прегледом ове литературе покаже како су се схватања о рекцији и валент- ности као феноменима развијала у нашој науци о језику и које су то релевантне теме и аутори који су се њима бавили.
Објављено
17. 02. 2017.
Bрој часописа
Секција
Чланци