ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА ПРИДЕВА СА ЗНАЧЕЊЕМ ОСОБИНЕ ТИПА СПОСОБНОСТ

  • Ивона Илић
Кључне речи: лингвистика, српски језик, лексичка семантика, придеви са значењем особине типа способност, теорија прототипа, компонентна анализа

Сажетак

У овом раду анализирана је семантичка класа придева са значењем особине типа способност. Биће изложени резултати емпиријског истраживања добијени путем теорије прототипа, да би се потом приступило примени компонентне анализе у истраживању семантике придевских лексема.

Референце

Антонић, Ивана (2005). Синтакса и семантика падежа. У: Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Бранко Тошовић, Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ; Београдска књига – Нови Сад: Матица српска. 119‒300.
Антонић, Ивана (2015). Временски односи на међуреченичном нивоу. У: У простору лингвистичке славистике: зборник научних радова: поводом 65 година живота академика Предрага Пипера (ур. Љ. Поповић, Д. Војводић, М. Номаћи). Београд: Филолошки факултет. 91‒109.
Апресян, Юрий Дереникович (1995). Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Москва: Школа „Языки русской культуры”; Издательская фирма Восточная литература РАН.
Грицкат, Ирена (1961‒1962). О антонимији. Зборник за филологију и лингвистику. IV‒V: 87-90.
Грицкат, Ирена (1989). Прилошке речи посматране кроз феномен антонимије. Јужнословенски филолог. 45: 1‒26.
Драгићевић, Рајна (1996а). О правим именичким и придевским антонимима. Јужнословенски филолог. 52: 25‒39.
Драгићевић, Рајна (1996б). О неким парадигматским лексичким скуповима. Наш језик. 31/1‒5: 96‒105.
Драгићевић, Рајна (2001). Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику: творбена и семантичка анализа. Београд: Институт за српски језик САНУ.
Драгићевић, Рајна (2002). Нека запажања о могућности употребе асоцијативних тестова у лингвистичким истраживањима. Славистика. VI: 116‒124.
Драгићевић, Рајна (2005). Вербалне асоцијације у семантичким истраживањима. У: Предраг Пипер, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић, Асоцијативни речник српског језика. Део 1, Од стимулуса ка реакцији. Београд: Београдска књига ‒ Службени лист СЦГ ‒ Филолошки факултет. 56‒65.
Драгићевић, Рајна (20102). Лексикологија српског језика. Друго издање. Београд: Завод за уџбенике.
Дражић, Јасмина и Ајџановић, Јелена (2017). Прагматика и семантика императивних израза типа буди кратак. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LX/1: 37‒51.
Киш, Наташа (2011). Лексичка семантика придева типа једнак и сличан. У: Лексикологија, ономастика, синтакса (ур. В. Ружић, С. Павловић). Нови Сад: Филозофски факултет. 93‒102.
Киш, Наташа (2016). Допуне придева у савременом српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет. Едиција: Е – дисертација.
Клајн, Иван, Шипка Милан (20105). Велики речник страних речи и израза. Пето, допуњено и исправљено издање. Нови Сад: Прометеј.
Кузнецова, Эра Васильевна (1982). Лексикология русского яазыка. Москва: Высшая школа.
Прћић, Твртко (2001). Агентивност, агентивне именице и категоризација путем прототипа. У: Годишњак Филозофског факултета. Нови Сад: Филозофски факултет. 29: 109‒123.
Прћић, Твртко (2008). Лексичко значење између семантичке непотпуности и прагматичког употпуњења. У: Семантичка проучавања српског језика (ур. М. Радовановић, П. Пипер). Београд: САНУ. 291‒300.
Coleman, Linda, Kay, Paul (1981). Prototype Semantics: The English Word Lie. Language. Linguistic Society of America. 57/1: 26‒44.
Croft, William, Cruse, D. Alan (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cruse, D. Alan (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Geeraerts, Dirk (2002). The theoretical and descriptive development of lexical semantics. The Lexicon in Focus. Competition and Convergence in Current Lexicology. 23-42.
Geeraerts, Dirk (2006). Prospects and problems of prototype theory. Cognitive Linguistics: Basic Readings (ed. D.Geeraerts). Berlin‒New York: Mouton de Gruyter. 141‒165.
Geeraerts, Dirk (2010). Theories of Lexical Semantics. Oxford: Oxford University Press.
Givón, Thomas (1986). Prototypes: Between Plato and Wittgenstein. Noun Classes and Categorization (ed. C. Craig). Amsterdam‒Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 77‒102.
Fehr, Beverley, Russell James A. (1991). The Concept of Love Viewed From a Prototype Perspective. Journal of Personality and Social Psychology. 60/3: 425‒438.
Fillmore, Charles J. (1975). An Alternative to Checklist Theories of Meaning. Proceedings of the First Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. 123‒131.
Hampton, James A. (1995). Testing the Prototype Theory of Concepts. Journal of Memory and Language. 34: 686‒708.
Ivić, Milka (2005). Kognitivni i gramatički aspekti evaluacije izrazom DOBAR (-A,-O). O rečima. Biblioteka XX vek. 9‒20.
Kamp, Hans, Partee, Barbara (1995). Prototype Theory and Compositionality. Cognition. 57: 129‒191.
Kövecses, Zoltán (2006). Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Langacker, Ronald Wayne (1987). Foundations of Cognitive Grammar I. Theoretical Prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press.
Lakoff, George (1973). Hedges: A Study in Meaning Criteria and The Logic of Fuzzy Concepts. Journal of Philosophical Logic. 2: 458‒508.
Lakoff, George (1987). Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago‒London: The University of Chicago Press.
Lakoff, George (1988). Cognitive semantics. Meaning and Mental Representations. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Lakoff, George (1999). Cognitive Models and Prototype Theory. Concepts: core readings (eds. E. Margolis, S. Laurence). Massachusetts‒London, England: A Bradford Book, The MIT Press.
Lawry, Jonathan, Tang, Yongchuan (2009). Uncertainty modelling for vague concepts: A prototype theory approach. Artificial Intelligence. 173: 1539‒1558.
Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (1994). Prototypes, Stereotypes and Types. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. 31: 5‒25.
Lipka, Leonhard (1987). Prototype Semantics or Feature Semantics: An Alternative? Perspectives on Language in Performance: studies in linguistics, literary criticism and language teaching and learning (eds. W. Lörscher, R. Schulze). Tübingen: Narr. 282‒298.
Lyons, John (1995). Linguistic Semantics, An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Margolis, Eric (1994). A reassessment of the shift from the classical theory of concepts to prototype theory. Cognition. 51: 73‒89.
http://www.margolisphilosophy.com/uploads/1/1/0/7/11073530/reassessment1994.pdf
Osherson, Daniel Nathan, Smith, Edward E. (1981). On the Adequacy of Prototype Theory as Theory of Concepts. Cognition. 9: 35‒58.
https://ai2-s2-pdfs.s3.amazonaws.com/c2da/161bad14b2a3fb2759cf29cd855bde7e7ea6.pdf
Post, Michał (1986). A prototype approach to denominal adjective. Linguistics across Historical and Geographical Boundaries 2. Descriptive, Contrastive and Applied Linguistics. Berlin‒New York: Mouton De Gruyter. 1003‒1013.
Prinz, Jesse J. (2008). Regaining Composure: A Defense of Prototype Compositionality. The Oxford Handbook of Compositionality (eds. M. Werning, W. Hinzen, E. Machery). Oxford University Press. 437‒453.
Posner, Michael (1986). Empirical studies of prototypes. Noun Classes and Categorization (ed. C. Craig). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 53‒61.
Prćić, Tvrtko (20163). Semantika i pragmatika reči. Treće, elektronsko izdanje. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Radden, Günter, Dirven, René (2007). Cognitive English Grammar. Amsterdam‒Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Rosch, Eleanor (1974). Linguistic Relativity. Human communication: Theoretical Explorations. New York: Halsted Press. 95‒121.
Rosch, Eleanor (1998). Principles of Categorization. The Motion Aftereffect. The MIT Press.
Seiler, Hansjakob (1993). A functional view on prototypes. Conceptualizations and Mental Processing in Language: Cognitive Linguistics Research 3. Berlin‒New York: Mouton de Gruyter. 115‒137.
Taylor, John R. (1998). Syntactic Constructions as Prototype Categories. The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure. Mahwah‒New Jersey‒London: Lawrence Erlbaum Associates. 177‒202.
Wierzbicka, Anna (1990). ‘Prototypes save’: on the uses and abuses of the notion of ‘prototype’ in linguistics and related fields. Meanings and Prototypes: Studies in linguistic categorization. London‒New York: Routledge. 347‒367.
Zadeh, Lotfi A. (1982). A note on prototype theory and fuzzy sets. Cognition. 12: 291‒297.
Објављено
25. 05. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци