КОЛОКАЦИЈЕ СА ЛЕКСЕМАМА ОСНОВА И ТЕМЕЉ У ЕЛЕКТРОНСКОМ КОРПУСУ САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Јелена Перишић

Апстракт


Предмет истраживања у овом раду представљају колокације са блискозначним лексемама основа (и њеном варијантом основ) и темељ, ексцерпиране из електронског корпуса српског језика. Циљ је да се провери степен блискозначности ових лексема на основу њиховог удруживања са другим лексемама, а затим истакне и значај електронских корпуса у истраживању колокација. Такође, циљ је да се провери у којој мери се значења ових лексема, утврђена на основу истраживања, поклапају са значењима наведеним у једном од речника српског језика. На основу ранијих разматрања и саме природе посматраних именица, очекује се да ће до поклапања доћи у великој мери, да ће се показати шире семантичко поље и колокациони потенцијал именице основа, с обзиром на то да се ради о значењски подспецификованој лексеми, а темељ је само једно од њених секундарних значења. Такође, приликом упоређивања анализиране грађе са грађом у речницима, претпоставља се да електронски корпус нуди значења лексема која нису регистрована у речницима.


Кључне речи


колокације, електронски корпус, основа, темељ, синоними, семантика

Цео текст:

PDF

Reference


Драгићевић, Рајна (2014). Будућност српске лексикографије. Савремена српска лексикографија у теорији и пракси. Београд: Филолошки факултет. 279–285.

Драгићевић, Рајна (2008). О значењској подспецификованости на примеру лексеме основа. Јужнословенски филолог. LXIV: 123–134.

Дражић, Јасмина (2014). Лексичке и граматичке колокације у српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет.

Ивановић, Ненад (2014). Рачунарске технологије у српској лексикографији (могућности и перспективе). Савремена српска лексикографија у теорији и пракси. Београд: Филолошки факултет. 249–277.

Самарџић, Тања (2011). Електронски корпуси као извор нове грађе за лексикографски опис српског језика. Научни састанак слависта у Вукове дане. 40/1: 413–426.

Хлебец, Борис (2008). Колокацијска метода семантичке анализе на примеру именице пажња. Семантичка проучавања српског језика. Београд: САНУ. 65–79.

*

Gotštajn, Ljiljana (1986). Sinonimija u kolokacijama (sa primerima engleskog jezika naučne argumentacije). Novi Sad: Institut za strane jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Ivić, Milka (2005). Značenjska podspecifikovanost lekseme stvar. O rečima. Beograd: Biblioteka XX vek. 74–81.

Prćić, Tvrtko (2008). Semantika i pragmatika reči. Novi Sad: Zmaj.

Stubbs, Michail (2002). Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: Blackwell.


Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова