МОРФОСИНТАКСИЧКА ОБЕЛЕЖЈА ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Мила Драгић
Кључне речи: фразеологизми, страх, изненађење, чуђење, збуњеност, морфосинтакса, структура, функција

Сажетак

Предмет овог рада су фразеологизми стандардног српског језика којима се обележавају емоционални концепти страха, изненађења, чуђења и збуњености. Корпус обухвата 50 фразеологизама различитог лексичког састава којима се означавају различити облици испољавања наведених емоција (нпр. остати без даха, бацити бомбу, испасти из равнотеже). Анализа је усмерена на морфосинтаксичке особине ових јединица, те су оне разврстане према својој граматичкој структури, са посебним освртом на њихове синтаксичке функције и комбинабилност у контексту, при чему се у обзир узимају само она значења која се односе на наведене емоције.

Референце

Антонић, Ивана (2005). Синтакса и семантика падежа. У: Пипер, Предраг и др. (2005). Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ. 119–344.
Гортан Премк, Даринка (2004). Полисемија и организација лексичког система у српском језику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Драгић, Мила (2015). Емоционални концепти изненађења, чуђења и збуњености у српској фразеологији. Савремена проучавања језика и књижевности. Зборник радова са VI научног скупа младих филолога Србије. VI/1: 103–113.
Драгићевић, Рајна (2010). Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Ивић, Милка (1954). Узрочне конструкције с предлозима због, од, из у савременом књижевном језику. Наш језик. V/5‒6, 186‒194.
Мршевић Радовић, Драгана (1987). Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику. Београд: Филолошки факултет.
Николић, Б. М. (1975). Основни типови фразеолошких обрта у савременом српскохрватском књижевном језику. Наш језик. XXI/1–2: 7–13.
Klikovac, Duška (2000). Semantika predloga. Studija iz kognitivne lingvistike. Beograd: Filološki fakultet.
Menac, Antica et al. (1979). Rusko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik. Zagreb: Školska knjiga.
Menac, Antica (2007). Hrvatska frazeologija. Zagreb: KNjIGRA.
Објављено
25. 05. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци