РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ С ГЛАГОЛИМА БРЗОГ КРЕТАЊА

  • Сања Брдар
Кључне речи: глаголи кретања, брзо кретање, спацијалне допуне, усмереност

Сажетак

У раду се посматрају глаголи којима је примарно значење кретање брзином већом од уобичајене. Посматрани су глаголи којима се означава људско кретање уопште без употребе помагала, помоћних средстава. Изостављени су глаголи којима се означава кретање делова тела, а у обзир узети само они којима се именује премештање целог тела у простору. Анализа обухвата основне глаголе, као и њихове префиксале. Задатак рада је да утврди који су најтипичнији и најфреквентнији глаголи брзог кретања, да се изврши њихова семантичка класификација, као и да се покаже које се спацијалне допуне, којима се спецификују смер и начин кретања, срећу уз њих у датом контексту.  

Референце

Арсенијевић, Н. (2012). Транзитивно-интранзитивна концепција неких глагола у српском језику. У: Међународни тематски зборник Валентност речи и израза. Нови Сад: Филозофски факултет. 163‒176.
Ватева, В. (2004). Българските глаголи за движение в семантичен и стилистичен аспект. Бургас: Бургаски свободен университет.
Вујовић, Д. (2012). Деривација и рекција глагола ићи. У: Међународни тематски зборник Валентност речи и израза (ур. В. Ружић, Г. Штасни, М. Алановић). Нови Сад: Филозофски факултет. 277‒287.
Грицкат, И. (1955). Деминутивни глаголи у српскохрватском језику. Јужнословенски филолог. 21: 45‒96.
Ивић, М. (1957). Једно поглавље из граматике нашег савременог језика ‒ систем месних падежа. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. II: 145‒158.
Лалевић, М. (2004). Синоними и сродне речи српскохрватског језика. Београд: Нолит.
Марић, С. (1991). Филозофски речник. Београд: Дерета.
Новаков П. (2009). Вендлерова класификација глагола у енглеском и српском језику. Годишњак Филозофског факултета. 34/1: 43‒50.
Пипер, П. и др. (2005). Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ; Београдска књига ‒ Нови Сад: Матица српска.
Ристић, С. (1993). Истраживање прилога за начин у српскохрватском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 36: 133‒142.
Скок, П. (1971). Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика. Загреб: Југославенска академија знаности и умјетности.
Стаменковић, Д. (2013). Глаголи људског кретања у енглеском и српском језику у светлу когнитивне семантике. Докторска дисертација. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду ‒ Филозофски факултет.
Станојчић, Ж., Поповић, Љ. (2008). Граматика српског језика за гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике.
Стевановић, М. (1981). Савремени српскохрватски језик I. Београд: Научна књига.
Vujović, D. (2009). Semantička i derivaciona analiza glagola kretanja u srpskom jeziku. Doktorska disertacija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu ‒ Filozofski fakultet.
Ivić, M. (2002). O tzv. vidskim parnjacima iz novog ugla. Red reči. Lingvistički ogledi, četiri. Beograd: Biblioteka XX vek ‒ Čigoja štampa ‒ Krug.
Levin, B. (1993). English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago: University of Chicago Press.
Lyons, J. (1979). Semantics 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Piper, P. (2001). Jezik i prostor. Beograd : Biblioteka XX vek ‒ Čigoja štampa ‒ Knjižara Krug.
Објављено
25. 05. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци