ОБЈЕКАТСКА АКУЗАТИВНО-ДАТИВСКА ПАДЕЖНА СТРУКТУРА У СРБИСТИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ

  • Јанко Ивановић
Кључне речи: акузатив, датив, глаголи, директни објекат, индиректни објекат, синтакса, транзитивност

Сажетак

У раду је дат хронолошки приказ уџбеника и научних радова који су се бавили акузативно-дативском падежном структуром и глаголима давања у српском језику. Иако ова група глагола није систематски обрађена на једном ширем корпусу, наше грамaтике, а и бројни радови домаћих аутора, показују да је наведена глаголска скупина привлачила пажњу истраживача и представљала за њих занимљиво поље истраживања, вероватно због веома важног места које заузима у систему глаголских речи. Циљ овог рада је управо указати на неке од тих радова и видети како су наши домаћи лингвисти посматрали ову групу глагола. Осврнули смо се најпре на граматике српског језика и уџбенике, а затим и на радове у којима је било речи о овим глаголима и овој падежној структури.

Референце

Алановић, Миливој (2011). Каузативност ‒ манипулативност: од концепта ка форми. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду.
Алановић, Миливој (2013). Елементи структурне и семантичке организације глаголских перифраза. Српски језик. XVIII: 193‒212.
Антонић, Ивана (2004). Синтакса и семантика датива. Јужнословенски филолог. LX: 67‒97.
Антонић, Ивана (2005). Синтакса и семантика падежа. У: Пипер, Предраг и др. Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. Београд: Иститут за српски језик САНУ ‒ Београдска књига ‒ Матица српска. 119‒344.
Арсенијевић, Нада (2012). Падежи правог објекта у стандардном српском језику. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду.
Гортан Премк, Даринка (1971). Акузативне синтагме без предлога у српском језику. Београд: Институт за српскохрватски језик.
Даничић, Ђуро (1858). Србска синтакса. Део првий. Београд.
Ружић, Владислава (2005). Проста реченица као синтаксичка целина. У: Пипер, Предраг и др. Синтакса савременога српског језика. Проста реченица. Београд: Иститут за српски језик САНУ ‒ Београдска књига ‒ Матица српска. 119‒344.
Пипер, Предраг и Иван Клајн (2014). Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска.
Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић (1992). Граматика српскога језика, Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства ‒ Нови Сад: Завод за издавање уџбеника.
Станојчић, Живојин (2010). Граматика српског књижевног језика. Београд: Креативни центар.
Стевановић, Михаило (1986). Савремени српскохрватски језик II (Граматички системи и књижевно језичка норма). Београд: Научна књига.
Штрбац, Гордана (2012). Реченични модели с глаголом да(ва)ти. Валентност речи и израза: синтаксички, семантички и прагматички аспекти: међународни тематски зборник. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду. 209‒228.
Ivić, Milka (1963). Dativus respectivus i sinonimične konstrukcije u slovenskim jezicima. Studia lingustica in honorem Thaddei Lehr-Splawinski. Krakow. 99‒104.
Ivić, Milka (1983). Lingvistički ogledi. Bibliotek XX vek. Beograd: Prosveta.
Maretić, Tomo (1899). Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Zagreb.
Mrazović, Pavica i Zora Vukadinović (2009). Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci ‒ Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića ‒ Dobra vest.
Објављено
25. 05. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци