О ЈЕЗИКУ И/У ПОЛИТИЦИ: ПОВЕСТ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА

Страхиња Степанов

Апстракт


У овом ће се кратком прилогу изложити преглед радова домаћих аутора који су се бавили односом политике и језикa у СФР Југославији, у времену од краја шездесетих година XX века до распада заједничке државе. Намера је аутора да представи релевантну литературу која је у том периоду публикована и да је систематизује, тј. класификује (и евалуира) према одређеним садржајно-теоријским параметрима и спознајним досезима. Имајућу у виду популарност и пролиферацију савремених дискурсних (критичкодискурсних) истраживања политичког текста/говора/језика (у иностранству, али и у нашој академској заједници), аутор је сматрао да би било корисно скренути пажњу на почетке (претече) истраживања политичког дискурса и у нашој средини, те указати на (тематске, теоријске, методолошке) сличности/подударности тих радова с оним што се може прочитати у актуелној научној продукцији када је реч о датом предмету истраживања.


Кључне речи


језик, политика, језик политике / политички дискурс, СФР Југославија

Цео текст:

PDF

Reference


Пуповац, М. (1986). Лингвистика и идеологија [Linguistics and Ideology]. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада.

Симић, Р. (1996). Политички дискурс: инфлација речи у самоуправном друштву СФРЈ и језичка профилакса [Political Discourse]. Београд: МХ Актуел.

Чанадановић, М. (1965). Језичке студије у светлу марксизма [Linguistic Studies in the Time of Marxism]. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. VIII: 49‒57.

Чанадановић, М. (1966). Дијалектички правац у лингвистици [Dialectical Approach in Linguistics]. Прилози проучавању језика. 2: 1‒22.

Bogdanović, B. (1988). Mrtvouzice: mentalne zamke staljinizma [Deadlock: Mental Traps of Stalinism]. Zagreb: AC.

Bugarski, R. (1986). Pogled na jezičku politiku i jezičko planiranje u Jugoslaviji [A View at language policy and language planning in Yugoslavia]. Kulturni radnik. 1: 72‒82.

Čanadanović, M. (red.) (1970). Marks, Engels i Lenjin o jeziku [Marx, Engels, and Lenin on Language]. Beograd: Kultura.

Čupić, Č. (2007). Politika i zlo [Politics and Evil]. Beograd: Čigoja štampa.

Danojlić, M. ([1977]1990). Muka s rečima [Problems with Words]. Beograd: Biblioteka XX vek.

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. New York: Longman Publishing.

Fairclough, I. and Fairclough, N. (2012). Political Discourse Analysis: a Method for Advanced Students. London – New York: Routledge.

Inić, S. (1984). Govorite li politički? [Can you speak politically?] Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije.

Ivas, I. (1988). Ideologija u govoru [Ideology in Conversation]. Zagreb: HFD.

Klajn, I. (1980). Jezik oko nas [Language around Us]. Beograd: Nolit.

Klikovac, D. (2008). Jezik i moć [Language and Power]. Beograd: Biblioteka XX vek.

Novosel, P. (1979). Birokratski jezik – i kako se boriti protiv njega [Bureaucratic language]. Naše teme. 7‒8: 1369‒1382.

Pupovac, M. (1979). Jezik i politika [Language and Politics]. Naše teme. 7‒8: 1383‒1402.

Pupovac, M. (1987). Komunikacijske i jezične karakteristike članova SKJ u Zagrebu u usporedbi s istim karakteristikama nečlanova [Communicative and Linguistic Characteristics of the Party Members of the Communist Party of Yugoslavia in Comparison with the same Characteristics of the non-members]. U: Jezik politike: istraživanja i rasprave (ur. S. Vrhovec-Vučemilović). Zagreb: Centar za idejno-teorijski rad GK SKH. 119‒142.

Pupovac, M. (1990). Politička komunikacija [Political Communication]. Zagreb: August Cesarec.

Ratković, M. (1991). Lingvistička analiza političkog jezika u dokumentima 13. Kongresa SKJ [Linguistic Analysis of Political Language in the Documents of Communist Party of Yugoslavia]. U: Jezik i stil sredstava informisanja (ur. B. Tošović). Sarajevo: Svjetlost. 158‒165.

Šipka, M. (1987). Politički diskurs – idiom politokracije ili političke birokracije [Political Discourse]. U: Jezik politike (ur. S. Vrhovec-Vučimilović). Zagreb: CITRO GK SKH. 181‒185.

Škiljan, D. (1978). Govor realnosti i realnost jezika [Speech of Reality and the Reality of Speech]. Zagreb: Školska knjiga.

Škiljan, D. (1987a). Jezične karakteristike političkog iskaza [Linguistic Characteristics of Political Statement]. U: Jezik politike (ur. S. Vrhovec-Vučimilović). Zagreb: CITRO GK SKH. 15‒38.

Škiljan, D. (1987b). Politički iskaz i njegovi primaoci [Political Statement and its Addressees]. U: Jezik politike (ur. S. Vrhovec-Vučimilović). Zagreb: CITRO GK SKH. 39‒67.

Škiljan, D. (1988). Jezična politika [Language Politics]. Zagreb: Naprijed.

Šušnjić, Đ. (1990). Ribari ljudskih duša [The Fishermen of Human Souls]. Beograd: Ideje.

Van Dijk, T. (2008). Discourse and Power. Hampshire – New York: Palgrave MacMillan.

Weber, M. (2006). Politički spisi [Political Writings] [prev. Zoran Đinđić]. Beograd: Filip Višnjić – Službeni glasnik.


Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова