ВАЖНИЈЕ ОСОБИНЕ ВОКАЛИЗМА СРПСКИХ ГОВОРА ОКОЛИНЕ ШИПОВА

  • Слађана Цукут Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет
Кључне речи: Шипово, вокали, инвентар, дистрибуција, артикулација, супституција, редукција

Сажетак

У раду се приказују важније вокалске особине говорa околине Шипова – артикулација, супституције и редукције пет правих вокала, те дистрибуција слоготворних сонаната. Грађа показује да се вокализам ових говора у основи не разликује од стања у другим ближим или даљим сродним говорима, с тим што су неке особине у односу на друге говоре сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта мање или више изразите.

Референце

Вујичић, Драгомир и др. (1985). Говори сјеверне и сјевероисточне Босне. Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник. 5: 7–379.
Вуковић, Л. Јован (1938). Говор Пиве и Дробњака. Јужнословенски филолог. 17:1–113.
Далмација, Стево (1997). Ијекавски говори Поткозарја. Бања Лука: Глас српски.
Дешић, Милорад (1976). Западнобосански ијекавски говори. Српски дијалектолошки зборник. 21: 1–316 + карте.
Драгичевић, Милан (1986). Говор личких јекаваца. Српски дијалектолошки зборник. 32: 7–238 + карте.
Драгичевић, Милан (2000). Списи о западнијим српским говорима. Бања Лука: Медиа центар Прелом.
Драгичевић, Милан (2001). Најзападнији српски говори данас. Зборник за српски језик, књижевности и умјетност. 1: 79–89
Драгичевић, Милан (2004). О неким фонетским особинама данашњег говора требавских Срба. Зборник радова са трећег међународног научног скупа Живот и дело академика Павла Ивића. Суботица – Нови – Сад – Београд: 451–459.
Драгичевић, Милан (2007). О говору Срба Бање Врућице крај Теслића (фонетске и морфолошке особине) I. Српски дијалектолошки зборник. 54: 323–401.
Драгичевић, Милан (2010). Важније гласовне особине говора Срба из неких насеља у околини Дервенте у сјеверној Босни. Јужнословенски филолог. 66: 231–253.
Драгичевић, Милан (2012). О говору Срба села Мујџићи из западне Босне. Српски језик. 17: 171–189.
Драгичевић, Милан (2014). О важнијим особинама сугласничког система говора јањских Срба из југозападне Босне. Српски језик. 19: 561–576.
Ивић, Павле (1985). Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје. друго издање. Нови Сад: Матица српска.
Ивић, Павле (1964). Промена rа > rе у српскохрватском говорима. Prace filologiczne. 18: 383–393.
Козомара, Драгомир (2007). Важније фонетске особине говора Чечаве. Српски језик. 12/1–2: 235–258.
Николић, М. Берислав (1964). Сремски говор. Српски дијалектолошки зборник. 14: 201–412.
Николић, М. Берислав (1966). Мачвански говор. Српски дијалектолошки зборник. 16: 179–313.
Николић, М. Берислав (1968). Тршићки говор. Српски дијалектолошки зборник. 17: 367–473.
Павлица, Драган (1984). О говору околине Удбине. Српски дијалектолошки зборник. 30: 357–424.
Павловић, Миливој (1927). О становништву и говору Јајца и околине. Српски дијалектолошки зборник. 3: 95–112.
Петровић, Драгољуб (1973). О говору Змијања. Нови Сад: Матица српска.
Петровић, Драгољуб (1978). Говор Баније и Кордуна. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Просвјета.
Пецо, Асим (1964). Говор источне Херцеговине. Српски дијалектолошки зборник. 14: 1–200.
Пецо, Асим (1975). Икавскошћакавски говори западне Босне, I дио. Увод и фонетика. Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник. 1: 1–264.
Рамић, Никола (1999). Ливањско-дувањски говорни тип. Српски дијалектолошки зборник. 46: 263–426.
Baotić, Josip (1983). Ikavskošćakavski govor u okolini Dervente. Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik. 4: 7–208.
Објављено
25. 05. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци