ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ У ГОВОРУ СЕЛА ВИНСКА

Јадранка Лукић

Апстракт


У овом раду се посматра акценатски вид проклизе у говору села Винска у северној Босни. Анализира се појава преношења акцента на проклитику у идиолектима аутохтоних становника села Винска кроз три генерације. Циљ рада је компаративном методом утврдити у којој се мери врши преношење акцента на проклитику у испитиваним идиолектима, да ли је оно доследно и у којим категоријама, те покушати осветлити који лингвистички и нелингвистички фактори утичу на такво стање. Такође, настоји се утврдити да ли у говору испитиваног подручја постоји тенденција напуштања ове појаве и код које је генерације она најзаступљенија.


Кључне речи


српски језик, источнохерцеговачки дијалекат, дијалектологија, прозодија, проклитике

Цео текст:

PDF

Reference


Баслер, Ђуро (1990). Град поред ријеке. Босански Брод: Алкион.

Белић, Александар (1999). Историја српског језика: Фонетика. Речи са деклинацијом. Речи са конјугацијом. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Бошњаковић, Жарко (2009). Преношење акцента на проклитику у говору Новог Сада. Лингвистичке свеске 8. Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонеске особине. 79–109.

Далмација, Стево (1997). Ијекавски говори Поткозарја. Бањалука: Народна и универзитетска библиотека „Петар Кочић”.

Даничић, Ђуро (1925). Српски акценти. Посебна издања СКА LVIII. Београд: СКА.

Ивић, Павле (1985). Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје. Нови Сад: Матица српска.

Ивић, Павле, Жарко Бошњаковић, Гордана Драгин (1994). Банатски говори шумадијско војвођанског дијалекта. Прва књига: Увод и фонетизам. Српски дијалектолошки зборник. XL.

Николић, М. Берислав (1970). Основи млађе новоштокавске акцентуације. Београд: Институт за српскохрватски језик.

Петровић, Драгољуб (1973). О говору Змијања. Нови Сад: Матица српска.

Петровић, Драгољуб (1978). Говор Баније и Кордуна. Нови Сад: Матица српска – Загреб: Просвјета.

Пецо, Асим (1957). Говор села Буне. Прилог проучавању говора централне Херцеговине. Зборник за филологију и лингвистику. I: 169−181.

Пецо, Асим (1971). Основи акцентологије српскохрватског језика. Београд: Научна књига.

Поповић, Иван (1968). Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. Београд: САНУ.

Радовановић, Драгана (2007). Преношење акцената на проклитику у говору Ваљевске Колубаре. У: Шездесет година института за српски језик САНУ. Зборник радова II (ур. Срето Танасић). Београд: Институт за српски језик САНУ. 147–168.

РМС: Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. I–. Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 1959–.

Симић, Зоран (2004). Преношење акцента на проклитику у говору Гласинца. Probleme de filologie slava. XII: 2004: 131−136.

Симић, Милорад (1978). Говор села Обади у босанском Подрињу. Српски дијалектолошки зборник. XXIV: 1−124.

Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић (2002). Граматика српскога језика за I, II, III и IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Суботић, Љиљана (2005). Ортоепска и ортографска норма стандардног српског језика. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за медијске студије.

Шипка, Милан (2010). Правописни речник српског језика. Нови Сад: Прометеј.

Jović, Dušan (1976). Jezik urbanih sredina. Gledišta. 7-8: 732−744.

Jović, Dušan (1983). Književni jezik i urbani idiom. U: Jezik u savremenoj komunikaciji. Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu. 34−52.

Kapović, Mate (2015). Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika. Zagreb: Matica hrvatska.

Okuka, Miloš (2008). Srpski dijalekti. Zagreb: SKD Prosvjeta.

Rešetar, Milan (1900). Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten. Wien: Alfred Hölder.

Sekereš, Stjepan (1963). Govor osječkih Srba. Зборник за филологију и лингвистику. VI: 139–148.


Повратни линкови

  • Тренутно нема повратних линкова