ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ „ЖИТИЈА ГЕОРГИЈА КРАТОВЦА” ОД ПОПА ПЕЈЕ У СВЕТЛОСТИ ДИЈАЛЕКАТСКЕ БАЗЕ ПРЕПИСИВАЧА

  • Данка Урошевић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет

Сажетак

У раду се анализирају фонетско-фонолошке карактеристике Житија Георгија Кратовца од Попа Пеје у Атонском препису из треће четвртине XVI века. Испитивање је спроведено с циљем да се утврди однос према старословенском наслеђу, српскословенским језичким узусима и, пре свега, српским народним говорима, те да се установи, колико је то могуће, дијалекатска база преписивача.
Bрој часописа
Секција
Чланци