КОСОВСКО-РЕСАВСКЕ ДИЈАЛЕКАТСКЕ ОСОБИНЕ У РОМАНУ ЕВЕ РАС „КУЋА НА ПРОДАЈУ”

  • Јелена Чанчар Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
  • Ана Самарџић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет

Сажетак

У раду се анализирају карактеристике косовско-ресавског дијалекта у роману Еве Рас „Кућа на продају”. У питању је говор Горње Репе, села на Косову, који припада јужном поддијалекту косовско-ресавског дијалекта. Дијалекатске црте се анализирају на фонолошком, морфолошком, лексичком и синтаксичком нивоу. У анализи ће се користити дескриптивна метода традиционалне дијалектологије. Циљ рада јесте да се укаже на степен присутности црта косовско-ресавског дијалекта у делу, као и на утицај стандардног српског језика на овај дијалекат.

Bрој часописа
Секција
Чланци