ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЈЕЗИКА http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj Prilozi proučavanju jezika Филозофски факултет у Новом Саду sr-RS@cyrillic ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЈЕЗИКА 0555-1137 ХИПОТАКТИЧКЕ СТРУКТУРЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ТЕМПОРАЛНИХ ОДНОСА У ДЕЛУ СТЕФАНИТ И ИХНИЛАТ: ФИЛОЛОШКА И ФУНКЦИОНАЛНОСТИЛСКА АНАЛИЗА http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2148 <p>У овом раду анализирају се хипотактичке структуре којима се исказују темпорални односи, како у сфери темпоралне идентификације, тако и у сфери темпоралне квантификације, у делу <em>Стефанит и Ихнилат</em>, које припада корпусу српскословенске преводне књижевности. Истраживање се спроводи на тексту који представља најмлађи препис овога дела, који потиче из XVII века. Непосредан предмет истраживања представљају номинална и вербална средства у функционално-семантичком пољу темпоралности. Утврђује се степен заступљености и конкурентни однос партиципа у функцији герунда, конструкције апсолутни датив и реченице уведене везницима који упућују на временску семантику, а који могу бити књишког или вернакуларног порекла. Такође, посматрају се огрешења о норму српскословенског језика при употреби номиналних средстава, која се јављају под утицајем старосрпског језика, као и начин организовања реченичног садржаја, који у делима профаног карактера може бити нестилизован, по угледу на разговорни језик, а све у циљу правилног дефинисања функционалног стила датог дела. Резултати синтаксичко-семантичке анализе исказани су квантитативно, а конкурентни однос средстава релацијски. У циљу прецизнијег одређења карактера језика и стила проучаваног дела врши се поређење добијених резултата са резултатима анализе других споменика српскословенске писмености.</p><p>Иако је синтаксичка норма српскословенског језика у делима сакралног карактера углавном позната, синтакса дела која припадају профаној сфери још увек није довољно истражена; тренутно је у фази подробне анализе. Стога се резултати истраживања спроведеног у овом раду могу сматрати скромним доприносом познавању српскословенске хипотаксе у делима профаног карактера.</p> Весна Бајић ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 3 30 10.19090/ppj.2017.48.3-30 УПОРЕДНА АНАЛИЗА САТИВНИХ ГЛАГОЛА У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ (НА КОРПУСУ САВРЕМЕНИХ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА) http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2149 <p>У раду су представљени првенствено глаголи  са сативном компонентом која је изражена граматички, одређеним префиксима, и то упоредо у два сродна словенска језика – српском и руском. Сагледана је и могућност реализације ове факултативне глаголске категорије у датом контексту. <em>Сативност</em> се посматра пре свега са функционално-семантичког аспекта, тако да су најпре утврђени типични и мање типични начини творбе и реализације дате значењске компоненте код глагола. На основу тога су одређени центар и периферија проучаване категорије у поређеним језицима, те утврђене разлике у погледу њене реализације на творбеном и лексичком плану у српском и руском језику.</p> Тијана Балек ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 31 48 10.19090/ppj.2017.48.31-48 ЛЕКСИЧКА СЕМАНТИКА ПРИДЕВА СА ЗНАЧЕЊЕМ ОСОБИНЕ ТИПА СПОСОБНОСТ http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2150 <p>У овом раду анализирана је семантичка класа придева са значењем особине типа <em>способност</em>. Биће изложени резултати емпиријског истраживања добијени путем теорије прототипа, да би се потом приступило примени компонентне анализе у истраживању семантике придевских лексема.</p> Ивона Илић ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 49 73 10.19090/ppj.2017.48.49-73 КОЛОКАЦИЈЕ СА ЛЕКСЕМАМА ОСНОВА И ТЕМЕЉ У ЕЛЕКТРОНСКОМ КОРПУСУ САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2151 <p>Предмет истраживања у овом раду представљају колокације са блискозначним лексемама <em>основа</em> (и њеном варијантом <em>основ</em>) и <em>темељ</em>, ексцерпиране из електронског корпуса српског језика. Циљ је да се провери степен блискозначности ових лексема на основу њиховог удруживања са другим лексемама, а затим истакне и значај електронских корпуса у истраживању колокација. Такође, циљ је да се провери у којој мери се значења ових лексема, утврђена на основу истраживања, поклапају са значењима наведеним у једном од речника српског језика. На основу ранијих разматрања и саме природе посматраних именица, очекује се да ће до поклапања доћи у великој мери, да ће се показати шире семантичко поље и колокациони потенцијал именице <em>основа</em>, с обзиром на то да се ради о значењски подспецификованој лексеми, а <em>темељ</em> је само једно од њених секундарних значења. Такође, приликом упоређивања анализиране грађе са грађом у речницима, претпоставља се да електронски корпус нуди значења лексема која нису регистрована у речницима.</p> Јелена Перишић ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 75 92 10.19090/ppj.2017.48.75-92 МОРФОСИНТАКСИЧКА ОБЕЛЕЖЈА ФРАЗЕОЛОГИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2152 <p>Предмет овог рада су фразеологизми стандардног српског језика којима се обележавају емоционални концепти страха, изненађења, чуђења и збуњености. Корпус обухвата 50 фразеологизама различитог лексичког састава којима се означавају различити облици испољавања наведених емоција (нпр. <em>остати без даха</em>,<em> бацити бомбу</em>,<em> испасти из равнотеже</em>). Анализа је усмерена на морфосинтаксичке особине ових јединица, те су оне разврстане према својој граматичкој структури, са посебним освртом на њихове синтаксичке функције и комбинабилност у контексту, при чему се у обзир узимају само она значења која се односе на наведене емоције.</p> Мила Драгић ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 93 107 10.19090/ppj.2017.48.93-107 УТИЦАЈ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРЕ НА ЈЕЗИЧКУ СЛИКУ СВЕТА ГОВОРНИКА СРПСКОГ, ФРАНЦУСКОГ И ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА (НА ПРИМЕРУ ФРАЗЕМА СА КУЛИНАРСКОМ КОМПОНЕНТОМ) http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2153 <p>Предмет овог рада су фраземи српског, француског и италијанског језика који садрже кулинарску компоненту (нпр. срп. <em>паприкаш</em>; фр. <em>pain</em>; ит. <em>limone</em>). Ови фраземи у великој мери одражавају дух и културу једне заједнице, те су веома погодни за контрастивна и компаративна изучавања језика, односно за проучавања лингвокултуролошких сличности и разлика. У овом истраживању пажњу ћемо посветити фраземима који су настали под утицајем европске културе са циљем да анализом позадинске слике утврдимо њену улогу у изградњи фразеолошког значења, као и да установимо у којој мери припадност српског, француског и италијанског народа истом, европском културном кругу и традицији утиче на истоветност у начину фразеолошког изражавања. Грађа је ексцерпирана из више једнојезичних и двојезичних општих и фразеолошких речника три језика.</p> Јована Марчета ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 109 125 10.19090/ppj.2017.48.109-125 РЕЧЕНИЧНИ МОДЕЛИ С ГЛАГОЛИМА БРЗОГ КРЕТАЊА http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2154 <p>У раду се посматрају глаголи којима је примарно значење кретање брзином већом од уобичајене. Посматрани су глаголи којима се означава људско кретање уопште без употребе помагала, помоћних средстава. Изостављени су глаголи којима се означава кретање делова тела, а у обзир узети само они којима се именује премештање целог тела у простору. Анализа обухвата основне глаголе, као и њихове префиксале. Задатак рада је да утврди који су најтипичнији и најфреквентнији глаголи брзог кретања, да се изврши њихова семантичка класификација, као и да се покаже које се спацијалне допуне, којима се спецификују смер и начин кретања, срећу уз њих у датом контексту.  </p> Сања Брдар ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 127 160 10.19090/ppj.2017.48.127-160 СЕМАНТИЧКА СТРУКТУРА ГЛАГОЛА ДРЖАТИ (СЕ) И ЊЕГОВЕ КОНТЕКСТУАЛНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2155 У овом раду полази се од значењâ глагола <em>држати </em>(<em>се</em>) и утврђују се реченични модели у којима се она реализују. Примарни циљ истраживања јесте да укаже на међузависност значењског потенцијала једне глаголске лексеме и њених различитих контекстуалних реализација, и уједно да сагледа како на то утиче лексичка семантика допуна с којима се она удружује. Овај глагол реализује се као самостална лексичка јединица (са доминантним обележјима транзитивности односно рефлексивности), али и као лексема ослабљеног значења, или пак десемантизована. Појављује се и у саставу перифраза и фразеологизама. Александра Цолић Јовановић ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 161 175 10.19090/ppj.2017.48.161-175 ОБЈЕКАТСКА АКУЗАТИВНО-ДАТИВСКА ПАДЕЖНА СТРУКТУРА У СРБИСТИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2156 <p>У раду је дат хронолошки приказ уџбеника и научних радова који су се бавили акузативно-дативском падежном структуром и глаголима давања у српском језику. Иако ова група глагола није систематски обрађена на једном ширем корпусу, наше грамaтике, а и бројни радови домаћих аутора, показују да је наведена глаголска скупина привлачила пажњу истраживача и представљала за њих занимљиво поље истраживања, вероватно због веома важног места које заузима у систему глаголских речи. Циљ овог рада је управо указати на неке од тих радова и видети како су наши домаћи лингвисти посматрали ову групу глагола. Осврнули смо се најпре на граматике српског језика и уџбенике, а затим и на радове у којима је било речи о овим глаголима и овој падежној структури.</p> Јанко Ивановић ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 177 190 10.19090/ppj.2017.48.177-190 О ЈЕЗИКУ И/У ПОЛИТИЦИ: ПОВЕСТ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2157 <p>У овом ће се кратком прилогу изложити преглед радова домаћих аутора који су се бавили односом политике и језикa у СФР Југославији, у времену од краја шездесетих година XX века до распада заједничке државе. Намера је аутора да представи релевантну литературу која је у том периоду публикована и да је систематизује, тј. класификује (и евалуира) према одређеним садржајно-теоријским параметрима и спознајним досезима. Имајућу у виду популарност и пролиферацију савремених дискурсних (критичкодискурсних) истраживања политичког текста/говора/језика (у иностранству, али и у нашој академској заједници), аутор је сматрао да би било корисно скренути пажњу на почетке (претече) истраживања политичког дискурса и у нашој средини, те указати на (тематске, теоријске, методолошке) сличности/подударности тих радова с оним што се може прочитати у актуелној научној продукцији када је реч о датом предмету истраживања.</p> Страхиња Степанов ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 191 208 10.19090/ppj.2017.48.191-208 ВАЖНИЈЕ ОСОБИНЕ ВОКАЛИЗМА СРПСКИХ ГОВОРА ОКОЛИНЕ ШИПОВА http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2158 <p>У раду се приказују важније вокалске особине говорa околине Шипова – артикулација, супституције и редукције пет правих вокала, те дистрибуција слоготворних сонаната. Грађа показује да се вокализам ових говора у основи не разликује од стања у другим ближим или даљим сродним говорима, с тим што су неке особине у односу на друге говоре сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта мање или више изразите.</p> Слађана Цукут ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 209 219 10.19090/ppj.2017.48.209-219 ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ У ГОВОРУ СЕЛА ВИНСКА http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj/article/view/2159 <p>У овом раду се посматра акценатски вид проклизе у говору села Винска у северној Босни. Анализира се појава преношења акцента на проклитику у идиолектима аутохтоних становника села Винска кроз три генерације. Циљ рада је компаративном методом утврдити у којој се мери врши преношење акцента на проклитику у испитиваним идиолектима, да ли је оно доследно и у којим категоријама, те покушати осветлити који лингвистички и нелингвистички фактори утичу на такво стање. Такође, настоји се утврдити да ли у говору испитиваног подручја постоји тенденција напуштања ове појаве и код које је генерације она најзаступљенија.</p> Јадранка Лукић ##submission.copyrightStatement## 2018-05-25 2018-05-25 48 221 242 10.19090/ppj.2017.48.221-242