CSUKA ZOLTÁN-KUTATÁSOK AZ ÚJVIDÉKI BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON

HARGITA HORVÁTH FUTÓ

Absztrakt


A tanulmány felvázolja (a teljeség igénye nélkül) az újvidéki Bölcsészettudományi Kar tanárainak és munkatársainak Csuka Zoltán életművével kapcsolatos kutatá- sait, amelyek szépírói és fordítói munkásságára, műveinek recepciójára, műfordí- tásainak elemzésére vonatkoznak, születésének és halálának évfordulója vagy egy- egy elismerése kapcsán íródtak. Az anyag egy része saját gyűjtés, „de visu” leírás, láttamozás eredménye, másik része másodlagos forrásokból (bibliográfiákból) ered. A tanulmányt kiegészíti a Csuka-életművel kapcsolatos írások (nem teljes) bibliográfiai jegyzéke is.


Kulcsszavak


Csuka Zoltán, műfordítás, műfordítás-kritika, délszláv‒magyar irodal- mi kapcsolatok, komparatisztika, bibliográfia

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


ANĐELIć, Magdalena 1971. Csuka Zoltán: Csillagpor. Jugoszláviai lírai antológia. Budapest, 1971. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 9. sz., 143‒147.

ANDRIć Edit 2007. Todor Manojlović A centrifugális táncos című darabjának fordítása. Hózsa Éva‒Horváth Futó Hargita‒Ispánovics Csapó Julianna szerk.: Kód ‒ irodalom ‒ kultúra ‒ régió. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2007. 31‒75.

BORI Imre 1999. Egy világirodalomkép-formáló. = Krónikák írókról, könyvekről. Forum, Újvidék, 139‒142.

CSÁKY S. Piroska 1988. A jugoszláviai népek irodalma magyar nyelven (1957‒1987 közötti könyvkiadásunkban). Hungarológiai Közlemények, 4. sz., 533‒546.

CSÁKY S. Piroska 2005. Száz éve született Csuka Zoltán és Németh László. = Könyvek vilá- gában. Tanulmányok és egyéb írások. Újvidék: Forum, 184‒188.

GEROLD László 1988. Miroslav Krleža drámáinak magyar fordításai. Hungarológiai Közle- mények, 4. sz., 517‒521.

HORNYIK Miklós 1981. Csuka Zoltán. = Szabálytalan napló. Újvidék, Forum, 167‒175. HÓZSA Éva 2001. Egy kapcsolathálózat távlatos aspektusa. Szenteleky Kornél‒Németh Lász-ló‒Csuka Zoltán. Híd, 11‒12. sz., 1277‒1284.

KEMÉNY G. Gábor 1982. Magyar‒délszláv vonatkozások Mocsáry Lajos XX. századi pálya- képében. = Veselinović Šulc Magdolna vál.: Délszláv‒magyar irodalmi kapcsolatok I. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 225‒231.

LESKOVAC, Mladen 1979. Novi mađarski prevod Gorskoga vijenca. Rukovet, 3‒4., 244‒254.

NÉMETH Ferenc 2011. A centrifugális táncos vonzáskörében (Csuka Zoltán és Todor Manojlović barátságáról. Híd, 10. sz., 54‒76.

PÁLL Sándor 1986. Crnjanska Örökös vándorlásának magyar (és egyúttal első) fordításáról. Üzenet, 1‒2. sz., 42‒45.

PÁLL Sándor 2009. Az irodalomszervező megszólal. = Csuka Zoltán: Színes szalag az írógé- pen. Tanulmányok, publicisztikai írások. E-book. Óbecse: Historiae, 6‒37.

PAPP György 1980. A magyar fordítástudomány időszerű kérdései. Hungarológiai Közle- mények, 44. sz., 9‒32.

PAPP György 2001. Ajándék a magyar irodalomnak. Egy Jakšić-vers három magyar fordítá- sáról. = Milyen kritika a fordításkritika? Logos, Tóthfalu, 51‒69.

PAPP György 2001. Omér pasa – az utolsó kézfogás (Ivo Andrić: Omér pasa, Európa Könyv- kiadó, Budapest, 1984). = Milyen kritika a fordításkritika? Logos, Tóthfalu, 85‒91.

PAPP György 2002. Huszadik századi vajdasági fordítói ars poeticák. Hungarológiai Közle- mények, különszám, 204.

PASTYIK, László 2011. Csuka Zoltán és a délszláv irodalom. Híd, 10. sz., 40‒46.

PÓTH István 1982. Ivo Andrić műveinek magyarországi fogadtatása. = Veselinović Šulc Magdolna válogatta: Délszláv‒magyar irodalmi kapcsolatok I. Újvidék: A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 247‒251.

TURI Márta 1988. A Smrt Marka Kraljevića című hősi ének magyar fordításai. Hungaroló- giai Közlemények, 1‒2. sz., 57‒61.

UTASI Csaba 2001. Csuka Zoltán, a vajdasági magyar irodalom „örök kovásza”. Híd, 11‒12. sz., 1287‒1295.

VESELINOVIć-ANĐELIć, Magdalena: Zbirka prevoda Zoltana Čuke Južnoslovenske narodne balade. = Srpskohrvatska narodna poezija u mađarskoj književnosti XIX i XX veka. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 1968. 243‒263.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.69-86

Refbacks

  • There are currently no refbacks.