AZ ÍZ SZÓ ÉS CSALÁDJA

ILONA RAJSLI

Absztrakt


A tanulmány komplex diakrón képet kíván alkotni az íz szó jelentésfejlődéséről: a köré tömbösödő származékok alaktani, szemantikai alakulásáról, a frazeologizálódás módozatairól, az így kialakult frazémák jelentésmódosulásáról, használati réte- geiről. A dolgozat továbbá számba veszi a vizsgált szó homonim jellegéből eredő nyelvi jellemzőket, a homonímia és a poliszémia összefüggéseinek a lehetőségeit. A háromszoros homonim íz szó származékai között számos kihalt, illetve elho- mályosult jelentést is találunk, egyes származékok csak megszilárdult ragos alaku- latként fordulnak elő. E hármas homonimának napjainkban – mind a nyelvhasz- nálatban, mind pedig a lexikográfia terén – elhalványulóban van, s a nyelvjárások szintjére szorul az egyik jelentése. A szócsalád történeti alakulását, a szerkezeti és jelentésváltozásokat a nyelvemlékek kontextusában, illetve nyelvjárási szövegkör- nyezetben mutatjuk be.


Kulcsszavak


szemantika, az íz szócsaládja, homonímia, poliszémia, diakrón vizsgálat

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


FANCSALY Éva 2011. A magyar „ősvallás” kérdéséhez. = Hungarológiai Évkönyv, 1: 103–110. http://epa.oszk.hu/02200/02287/00012/pdf/Hungarologiai_Evkonyv_12_103-109.pdf

GALGÓCZI László 2008. A nyelvi agresszió és diakrón formái a magyarban. In: Az agresz- sziókutatásról interdiszciplináris keretben. Szerk.: ZIMÁNYI Árpád. Eger, 3–27.

HADROVICS László 1992. Magyar történeti jelentéstan. Budapest, Akadémiai Kiadó

HORVÁTH Katalin 1999. Poliszémia és homonímia az etimológiai kutatásokban. In: Poliszémia, homonímia. Szerk.: GECSŐ Tamás. Budapest, Tinta Könyvkiadó

A. JÁSZÓ Anna szerk. 2004. A magyar nyelv könyve.7 Budapest, Trezor Kiadó

KÁROLY Sándor 1970. Általános és magyar jelentéstan. Budapest, Akadémiai Kiadó

KIEFER Ferenc 2000. Jelentéselmélet. Budapest, Corvina Kiadó

MÉSZÖLY Gedeon 1944. Az Ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti és stílustörténeti magya- rázata. Kolozsvár

NAGY J. Béla 1942: Alakegyezés. In: Emlékkönyv Melich János hetvenedik születésnapjára. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 276—285.

PAASONEN, Heikki 1909. Íz. = Nyelvtudományi Közlemények. 34: 346–347.

PAIS Dezső 1975. A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Budapest, Akadémiai Kiadó

RÁCZ Endre 1980. A homonimák szépirodalmi előfordulásairól. In: Tanulmány a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Szerk.: RÁCZ Endre és SZATHMÁRI István. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 157–206.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.87-96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.