A KIVITELEZÉS HIBÁI MINT MEGAKADÁSJELENSÉGEK KÖZÉPISKOLÁSOK FOGALMAZÁSAIBAN

EDIT KATONA

Absztrakt


A dolgozat középiskolások fogalmazásainak hibajelenségeit elemzi. A munka támasz- kodik a beszédprodukció-kutatások pszicholingvisztikai eredményeire, hisz akárcsak beszéd alkalmával, az írásos mű létrehozásánál is a gondolatnak megfelelő szavakat keressük meg a mentális lexikonban, majd a nyelvtani szabályoknak, kommuni- kációs helyzetnek, pragmatikai viszonyoknak megfelelően rendezzük sorba. Az írásban és beszédben közös, hogy ugyanaz a tudatbázis és ugyanazok vagy hasonló tervezési készségek használhatók a nyelvhasználat mindkét módjában. A hibaje- lenségek vizsgálatából is kiderül, hogy a tervezési és kivitelezési folyamat egységei nehezen választhatók el egymástól.


Kulcsszavak


beszéd és írás, nyelvbotlás – tollbotlás, megakadásjelenségek, lemma- és lexémakeresés, helyettesítés, felcserélés

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


EYSENCK, Michael W. – KEANE Mark T. (2003): Kognitív pszichológia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

GÓSY Mária (1999): Pszicholingvisztika. Budapest, Corvina, MTA Nyelvtudományi Intézet. GÓSY Mária (2002): A megakadásjelenségek eredete a spontán beszéd tervezési folyama-tában = Magyar Nyelvőr, 126: 192–204. 2. sz.,

GÓSY Mária (2003): A spontán beszédben előforduló megakadásjelenségek gyakorisága és összefüggései = Magyar Nyelvőr, 127: 257–77.

HUSZÁR Ágnes (2005): A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükré- ben. Budapest, Tinta könyvkiadó.

KATONA Edit (2013): Gimnazisták és egyetemi hallgatók frazeológiai kompetenciája. In: Berényi János (szerk.) Tudományos diszkurzusok. Szabadka, Vajdasági Magyar Tudós- találkozó, 2013., 172–177.

KATONA Edit (2014a): Igekötő-használati helyzetkép. In: Berényi János (szerk.): Tudástér- kép. Szabadka, Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó, 2014., 294–298.

KATONA Edit (2014b): Igekötő-használati sajátosságok a középiskolások nyelvében. In: Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi II. Zbornik radova. Novi Sad, Filozofski fakultet, 97–102.

MÁRTON Károly: Kézzel írott szövegek hibajelenségeinek vizsgálata. http://epa.oszk.hu/ 00100/00188/00067/pdf/136202.pdf (Letöltés ideje: 2015. április 12.)
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.97-107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.