A DEIXIS SZEREPE A TÉR- ÉS IDŐVISZONYOK ÁBRÁZOLÁSÁBAN

ANITA UJVÁRI TÓTH

Absztrakt


A dolgozat a drámai dialógusokban fellelhető deixisekkel foglalkozik, ezen belül is a tér- és az idődeixissel. Azt vizsgálja, hogy a deixis mint mikroszintű elem hogyan hat a szöveg makroszintjén. A tér- és az időviszonyok bemutatására törekszik. Az elemzések pedig a tér- és időviszonyok deixissel való kapcsolatát mutatják be. A példák a 2010 és 2014 között íródott Vajdasági Magyar Drámaíró verseny győztes drámáiból származnak.


Kulcsszavak


deixis, dráma, térdeixis, elhelyezés, irányadás, idődeixis, időpontra utalás, időtartam kezdetére utalás, időtartam végére utalás

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


BÉCSY Tamás 1984. A dráma lételeméről. Budapest, Akadémiai Kiadó. 211–214.

BÉCSY Tamás 2002. Ontológiai drámaelméletről – 2000-ben. In: Drámák és elemzések. Tanulmányok. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 184.

BENCZE Lóránt 1993. Deixis és referencia. Kisenciklopédia dióhéjban. In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk. KOZOCSA Sándor Géza. Budapest, ELTE. 36–49.

BULL, W. 1968. Time, Tense, and the Verb. Berkeley, Los Angeles, University of California Press

BÜHLER, K. 1934. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunction der Sprache. In: TÁTRAI Szilárd 2010. Áttekintés a deixisről. = Magyar Nyelvőr 2010. április–június, 134. évfolyam, 2. szám. 212–214.

JASSEN, T. A. J. M. 2002. Deictic principles of pronominals, demonstratives, and tenses. In:

F. Brisard (ed.) Grounding. The epistemic footing of deixis and reference. Berlin–New York, Mouton de Gruyter. 151–96.

KIEFER Ferenc 1992. Az aspektus és a mondat szerkezete. In: Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. Szerk. KIEFER Ferenc. Budapest, Akadémiai Kiadó. 797–886.

LACKÓ Krisztina 2008. A mutató névmási deixisről. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Szerk. LADÁNYI–TOLCSVAI Nagy. Budapest, Akadémiai Kiadó. 309–47.

LANGACKER, R. W. 1987. Foundations of cognitive grammar. Volume I. Theoretical prerequisites. Stanford, Stanford University Press. 126.

LANGACKER, R. W. 1991. Foundations of cognitive grammar. Volume II. Descriptive application. Stanford, Stanford University Press. 91.

LEVINSON, S. C. 1992. Pragmatics. Cambridge, Cambridge University Press LEVINSON, S. C. 1994. Discourse deixis. In: R. E. Asher (ed.) The encyclopedia of language and linguistics. Edinburgh, Pergamon. 846.

LYONS, J. 1989. Semantics. Volume 2. Cambridge, Cambridge University Press

REICHENBACH, H. 1947. Elements of Symbolic Logic. New York, MacMillan

TOLCSVAI Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest, Nemzeti Tankönyv- kiadó. 175–180.

VATER, H. 1991. Einführung in die Zeit-Linguistik. Hürth-Effern, Gabel Verlag
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2015.2.121-133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.