ESZMÉK ÉS ÁGYúK KERESZTTÜZÉBEN

  • ZOLTÁN GYÖRE Újvidéki Egyetem, BTK Történelem Tanszak
  • ATTILA PFEIFFER Újvidéki Egyetem, BTK Történelem Tanszak
Kulcsszavak: Széchenyi István, reformkor, Magyarország, Habsburg Monarchia, Szerbia, liberalizmus, nacionalizmus, polgárosodás, történelmi személyek, 19. század

Absztrakt

Gróf Széchenyi Istvánt méltán sorolhatjuk a magyar történelem legnagyobbjai közé. Munkássága a XIX. század első felében, a reformkorban (1825–1848) megmutat- ta, hogy rátermettséggel, kitartással, szorgos munkával és önzetlen hazaszeretettel nagy dolgokat lehet véghez vinni. Széchényi erőfeszítéseinek segítségével Magyar- ország a Habsburg Monarchiában a fejlődés útjára lépett gazdasági és kulturális téren egyaránt. Az utókornak olyan utat mutatott, mely nehéz, de annál magasz- tosabb. Utazásai során bejárta Európa nagy részét Angliától Törökországig, bele- értve Szerbiát is. Tevékenységének köszönhetőn alakult meg többek közt a Magyar Tudományos Akadémia, épült meg a Lánchíd, fejlődött a közlekedés, elsősorban a gőzhajózás valamint került sor a folyamok szabályozására. Szintén neki köszön- hetjük az Al-Duna és a Vaskapu átalakítását, ami lehetővé tette a hajózást és a kereskedelem fejlődését.

Hivatkozások

BETHLEN István 1932. Széchenyi emlékbeszéd. Budapest, Nemzeti Casino
BOLESZNY Antal 2010. Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. Temesvár 1878. In: Széchenyi István Szerbiában. Naplók, dokumentumok. Szerk. BORDÁS Győző. Újvidék, Forum Könyvkiadó
CSETRI Elek, Az ifjú Széhenyi szabadságfelfogása. Erdélyi Múzeum, 54: 1-13
DOBSZAY Tamás 2000. A nemzettéválás kora (1790–1848). In: Magyar Kódex 4. Reformkor és kiegyezés. Főszerk. SZENTPÉTERI J. Budapest, Kossuth Kiadó
FALK Miksa 1868. Széchenyi István gróf és kora. Pest, Emich Gusztáv
FÁBIÁN Ernő 1992. Széchenyi István szabadelvű politikai modellje. = Erdélyi Múzeum, 1–4: 14–23.
FREUND Tamás 2010. A közösségért való áldozatvállalás biológiai és a társadalmi megha- tározottsága. Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, 2010. április 8-án, gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulóján. http://mta.hu/data/ dokumentumok/szima/emlekbeszedek/Szechenyi%20Emlekbeszedek/Freund_Tamas_ EMLEKBESZEDE_2010._apr._8..pdf. Letöltve: 2016. május 3.
GERGELY András 1998. Széchenyi István. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó GERGELY András 2009. A reformkor Magyarországon. In: Magyarország története. A
nemzeti ébredés kora 1790–1848. Főszerk. ROMSICS Ignác. Budapest, Kossuth Kiadó.
GESZTESI Tamás 2010. Gróf Széchenyi István „tévedései”, halálának 150 éves évfordulóján. A Szekszárdon tartott ünnepi Széchenyi megemlékezésen elhangzott előadás szerkesztett változata. Szekszárd. http://www.szechenyiemlekbizottsag.hu/files/Szechenyi_tevedesei. pdf. Letöltve: 2016. május 3.
GÖRÖG Ferenc 2002. A magyar nemzet története. Budapest, Horizont Kiadó GRÜNWALD Béla 1890. Az új Magyarország. Gróf Széchenyi István. Budapest, Franklin
Társulat
GYÖRE Zoltán 2009. Mađarski i srpski nacionalni preporod. Novi Sad, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
HALÁSZ Gábor 1934. A fiatal Széchenyi. = Nyugat, 9. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00577/ 18030.htm. Letöltve: 2016. március 22.
KEMÉNY Zsigmond 1970. Sorsok és vonzások. Portrék. Szerk. Tóth Gyula. Budapest, Szép- irodalmi Könyvkiadó
KOSÁRY Domokos 1990. Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867. Budapest, Háttérlap- és Könyvkiadó
KOVÁCS H., KÖRMENDY K., MÁZI B., OPLATKA A. 2014. “Ezt köztünk! Isten áldja!” Szé-
chenyi István válogatott levelei, Budapest, MTA Művészettörténeti Intézet.
MÉREI Gyula 1983. Magyarország története 1790–1848. In: Magyarország története tíz kö- tetben. Budapest, Akadémiai Kiadó
MUSTOS N. István 1992. Széchenyi István időszerűsége. = Fizikai Szemle, 1. http:// fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9201/mus9201.html. Letöltve: 2016. május 2.
NÉMETH Ferenc 2010. Boleszny Antal Széchenyi kutatásairól. In: Széchenyi István Szer- biában. Naplók, dokumentumok. Szerk. Bordás Győző. Újvidék, Forum Könyvkiadó
NYÁRY Krisztián 2014. Így szerettek ők. Budapest, Corvina Kiadó OLTVÁNYI Ambrus (szerk.) 1982. Napló. Budapest, Gondolat Kiadó
PÁNDI Pál 1965. A magyar irodalom története 1772–1849. Budapest, Akadémiai Kiadó SPIRA György 1959. A magyar forradalom 1848–1849-ben. Budapest, Gondolat Kiadó SZÉCHENYI István 2010. Naplójegyzetek 1830. szeptember 26.-október 5. In: Széchenyi
István Szerbiában. Naplók, dokumentumok. Szerk. BORDÁS Győző. Újvidék, Forum
Könyvkiadó
ZICHY Antal 1896. Gróf Széchenyi István Életrajza. I. kötet. 1791–1844. Budapest, Franklin Társulat. http://mek.oszk.hu/05800/05836/html/. Letöltve: 2016. április 29.
VISZOTA Gyula 1933. Gr. Széchenyi István elmeállapota és halála. = Irodalomtörténe- ti Közlemények, 1–29. http://orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/5.2/szehenyi_ elmeallapota_1resz_viszota.pdf. Letöltve: 2016. május 5.
WALDSTEIN János 2010. Dunai utazás Pesttől Orsováig (részlet). In: Széchenyi István Szer- biában. Naplók, dokumentumok. Szerk. BORDÁS Győző. Újvidék, Forum Könyvkiadó
Megjelent
16. 02. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
TÖRTÉNELEM