A LÁB/НОГА FŐNEVEKBŐL ALKOTOTT MAGYAR ÉS SZERB SZAVAK KONTRASZTÍV ELEMZÉSE

  • EDIT ANDRIĆ Újvidéki Egyetem, BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Kulcsszavak: láb, szóalkotás, szóképzés, származékszó, szóösszetétel, deriváció, magyar nyelv, szerb nyelv

Absztrakt

A tanulmány az ember és a szárazföldi állatok helyváltoztatására szolgáló végtag- ját jelölő magyar és szerb főnevekből alkotott származékszavak és szóösszetételek vizsgálatával foglalkozik. Azt szeretném kimutatni, hogy a két nyelv különböző tipológiai jellege mennyire befolyásolja a szóalkotás módját. A két nyelv korpuszát elemezve arra a következtetésre jutottam, hogy a szerb nyelv éppoly gazdag, de ugyanakkor kevésbé rendezett képzőkészlete lehetővé teszi a megközelítőleg azonos számú származékszavak keletkezését. A dolgozatban kitérek a szavak szemantiká- jára is, hogy megállapíthassam, miszerint a vizsgálat tárgyát képező főnevek alap- jelentése motiválja a szóalkotást. Végül elvégeztem az ily módon keletkezett szavak szófaji besorolását is.

Hivatkozások

AНДРИЋ, Едита 2011. Деривациони облици речи nyelv/језик у мађарском и српском језику. In: Зборник у част Гордани Вуковић. Лексикологија, ономастика, синтакса. Szerk. Владислава РУЖИЋ, Слободан ПАВЛОВИЋ. Нови Сад, Филозофски факултет
КЛАЈН Иван 2003. Творба речи у савременом српском језику. Други део – Суфиксација и конверзија. Прилози граматици српскога језика II. Београд, Завод за уџбенике
МРАЗОВИЋ, Павица – ВУКАДИНОВИЋ, Зора 1990. Граматика српскохрватског језика за странце. Сремски Карловци, Издавачка књижара Зорана Стојановића
RMS – Речник српскохрватскога књижевног језика 1969. Нови Сад, Загреб, Матица српска, Матица хрватска
SANU – Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Kњига XV 1996. Београд, Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик
Семантичко-деривациони речник, Свеска 1: Човек – делови тела 2003. Szerk ГОРТАН ПРЕМК, Даринка – ВАСИЋ, Вера – НЕДЕЉКОВ, Љиљана, Лингвистичке свеске
3. Нови Сад, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику
SКОК, Petar 1972. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti
Megjelent
16. 02. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET