„EZ AZ ÉGRŐL BESZÉL, AZ A FÖLDRŐL, / MÉGIS SZÖVETSÉGESEK” Az induló Szabó Lőrinc és Sárközi György kapcsolata

  • TÍMEA TAKÁCS ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: magyar irodalom, nemzedékvita, irodalmi élet

Absztrakt

Anton Straka fekete noteszében Szabó Lőrinc mellett Sárközi György neve is egy lapon említődik a jelenléti íven vagy kultúresteken elhangzó versek szerzőinél. Szabó Lőrinc kötődése a péntek estékhez és azokon való részvétele világos, de hogyan kapcsolódott Sárközi György ezekhez az alkalmakhoz és mi volt a szerepe rajtuk? Hogyan alakult Szabó Lőrinc és Sárközi György ezt az időszakot megelőző pályá- ja és egymáshoz való viszonya? Szabó Lőrinc és Sárközi György nevét nemcsak a kultúrestek emlékei kötik össze. Pályájuk szinte egyszerre indult. Inspiráló, versen- gő, örökös vitapartnerei voltak egymásnak, melyek egy momentumát Szabó Lőrinc A bazilikában zúg a harang című vers hatásosan és hitelesen ragadja meg. A nagy háború után jelentkező írónemzedék törekvéseiben szövetségesre leltek a másik- ban, erről árulkodik a Babitscsal folytatott nemzedékvitában való aktív részvételük, illetve közös folyóiratbeli tevékenységük. Bár barátságukat nem hagyta érintetlenül a kor (zsidókérdés) és később az utókor (Szabó Lőrinc pere) kegyetlensége, publi- cisztikai írásaik is tanúskodnak a másik pályájának nyomon követéséről, szakmai értékeléséről, valamint a sorok és a hangnem mögött húzódó szolidaritásról. Személyes dokumentumok és levelezések tanúságait is felhasználva, jelen tanul- mány Sárközi György péntek estéken való részvételének, illetve Szabó Lőrinccel való kapcsolatának és pályájuk indulásának felvázolására tesz kísérletet, további kutatásokra hívva az olvasót.

Hivatkozások

BABITS Mihály 1926. Angyalok harca, Sárközi György könyve, Athenaeum-kiadás. = Nyugat,
7. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00392/12124.htm, Letöltve: 2016. március 22.
BABITS Mihály 1973. Egy új költő. In: Könyvről könyvre. Szerk. Belia György. Budapest, Magyar Helikon. 31–33.
BABITS és SÁRKÖZI GYÖRGY 1985. Levelek, tanulmányok. Szerk. Téglás János. Budapest, Zrínyi Nyomda
BABITS Mihály 1997. „Itt a halk és komoly beszéd ideje.” Interjúk, nyilatkozatok, vallomások.
Szerk. Téglás János. Celldömölk, Pauz-Westermann Kiadó Kft.
CSOMA Borbála 2003. „Hidat verj, ne éket”. Anton Straka kulturális és irodalomszervező tevékenysége a budapesti tíz év tükrében. Budapest, Korma
GÁL István 1972. Halász Gábor életrajzához és példaképéhez. = Irodalomtörténet, 2: 305–323. HAVASRÉTI József 2013. Szerb Antal. Budapest, Magvető Kiadó
KABDEBÓ Lóránt 1970. Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó KABDEBÓ Lóránt, szerk. 1989. Harminchat év. Szabó Lőrinc és felesége levelezése (1921–
1944). Budapest, Magvető Kiadó
KŐHÁTI Zsolt 1971. Sárközi György. Budapest, Akadémia Kiadó
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán 2010. Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében. Budapest, Ráció
PINTÉR Krisztina 2006. „Különös táj a lelked…”. A csoda-motívum jelenléte Szerb Antal életében és munkásságában. III.„A szellem szabadságharca” (1923–34). = Börzsönyi Helikon, 1: 17–31.
POSZLER György 1973. Szerb Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó
SÁRKÖZI György 1924. Szabó Lőrinc: Kalibán! = Nyugat, 5. http://epa.oszk.hu/00000/00022/ 00354/10736.htm. Letöltve: 2016. február 15.
SÁRKÖZI Mátyás 2014. Molnár Ferenc, Sárközi György és a Nyugat. In: SÁRKÖZI Mátyás:
Túl az ezrediken. Válogatott tárcák, cikkek, kritikák. Pécs, Jelenkor
SZABÓ Lőrinc 1947. Sárközi György „Összes verse és kisebb műfordításai”. Budapest, Sarló SZABÓ Lőrinc 1984a. Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások. Budapest, Magvető
Kiadó
SZABÓ Lőrinc 1984b. Babits műhelyében. In: SZABÓ Lőrinc: Könyvek és emberek az életem- ben. Prózai írások. Budapest, Magvető Kiadó. 355–365.
SZABÓ Lőrinc 1990. Vers és valóság. Összegyűjtött versek és versmagyarázatok. Szerk. Kabdebó Lóránt. Budapest, Magvető Kiadó
SZABÓ Lőrinc 2013. Sárközi György új versei. In: SZABÓ Lőrinc: Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák. Szerk., jegyz., utószó KEMÉNY Aranka. Budapest, Osiris Kiadó
SZERB Antal 1997. Utas és holdvilág. http://mek.oszk.hu/01000/01080/01080.htm 3. fejezet.
Letöltve: 2016. március 22.
Megjelent
16. 02. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, IRODALOM, MÓDSZERTAN