INNOVATÍV TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSA A TANÁRKÉPZÉSBEN

  • GYÖRGY MOLNÁR Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest
Kulcsszavak: IKT, interaktivitás, élménypedagógia, Web 2.0, informális tanulás

Absztrakt

Az ipari forradalmak sora, s főként a 3. és 4. forradalom gyökeresen átrajzolta a mai tanulási környezetet, az új tanári és tanulói szerepeket, valamint a tanulás folyamatát. A 90-es években megindult robbanásszerű infokommunikációs és technológiai fejlődés hatására a felnövekvő társadalmi generációk (PRENSKY 2001; HAWE-STRAUSS 2000) is sajátosságokkal vérteződtek fel, melynek hatásai az életviteli módban és a digitális írástudás eltérő szintjeiben is tetten érhetőek. Úgy véljük, ebben a megváltozott világban, ahol digitális tanulásról, kiterjesztett és virtuális tanulási terekről beszélünk, a figyelem és a motiváció fenntartás érde- kében a korszerű technológiák lehetőségét a lehetős legnagyobb mértékben ki kell használnunk. Ezáltal válhat a tanítás-tanulás folyamata interaktívvá, izgalmassá és élményalapúvá, amelyben az korszerű tananyag könnyen elérhetővé válnak bárhol és bármikor a tanulni vágyók számára. A tanulmányban ismertetett példák és jó gyakorlatok rámutathatnak a mikro- és mezokörnyezetben is adaptálható új, háló- zatalapú és élményalapú tanítási jegyeket is magában hordozó módszertani kultú- ra alapvető elemeinek és kereteinek kidolgozására és kiterjesztésére a különböző tanulási környezetek esetén (TORGYIK 2013).

Hivatkozások

BENEDEK András 2013. Új pedagógiai paradigma: 2.0: tételek a digitális tanulásról. In:
Digitális Pedagógia 2.0. Szerk. BENEDEK András. Budapest, Typotex Kiadó. 15–51.
BENEDEK András (szerk.) 2008. Digitális pedagógia. Tanulás IKT környezetben. Budapest, Typotex
FEKETÉNÉ Szakos Éva 2014. Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában. Buda- pest, Eötvös József Könyvkiadó
JUCEVICIUS G.–JUCEVICIENE R.–GAIDELYS V.–KALMAN A. 2016. The emerging inno-
vation ecosystems and “Valley of death”: Towards the combination of entrepreneurial and
institutional approaches. = Inzinerine ekonomika = Engineering Economics, 4: 430–438.
KARLOVITZ János Tibor 2015. Az andragógiai kutatások néhány nyugat-európai irányza- ta. In: Százarcú pedagógia. Szerk. TORGYIK Judit. Komárno, International Research Institute. 457–464.
MOLNÁR, György 2012. Collaborative Technological Applications with Special Focus on ICT based, Networked and Mobile Solutions. = Wseas Transactions on Information Science and Application, 9: 271–281. http://hdl.handle.net/10890/4913. Letöltve: 2016. augusztus 222.
MOLNÁR, György 2014. Modern ICT based teaching and learning support systems and solutions in higher education practice. In: 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Szerk. Milan TURČÁNI, Martin DRLÍK, Jozef KAPUSTA, Peter ŠVEC. Praha, Wolters Kluwer Law and Business. 421–430.
PRENSKY, Marc 2001. Digital Natives, Digital Immigrants. = On the Horizon, 5: October http://www.nnstoy.org/download/technology/Digital+Natives+-+Digital+Immigrants. pdf. Letöltve: 2016. november 3.
RAB Árpád 2015. Slow-Tuning Digital Culture, = Acta Universitatis Sapientiae Social Analysis,
1: 5–12.
SANDOVAL, Rodrigo–ALMAZAN, David Valle–CRUZ 2016. Online Activities Through Social Media by High Education Students: Business vs. Informatics. = Global Media Journal Mexico, 25: 42–62.
SZŰTS Zoltán 2009. Az új internetes kommunikációs formák mint a szöveg teste. = Szép- irodalmi Figyelő, 3: 38–51.
SZŰTS Zoltán 2013. A világháló metaforái. Budapest, Osiris Kiadó TOLDI Éva 2012. Terek, idők, beszédmódok között. = Híd, 4: 5–11.
TORGYIK Judit 2013. A tanulás színterei felnőtt és idős korban. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó
TÖRTELI TELEK Márta 2015. A digitális szövegek értő olvasása, digitális kor. = Létünk, 4: 129–137.
Megjelent
16. 02. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
DIDAKTIKA