A KÁROMKODÁSKULTÚRA PRAGMATIKAI VIZSGÁLATA VÉGEL LÁSZLÓ NEOPLANTA, AVAGY AZ ÍGÉRET FÖLDJE CÍMŰ REGÉNYÉBEN

TÍMEA TÓTH

Absztrakt


A legegyszerűbb meghatározása szerint a káromkodás egy durva szó, kifejezés vagy fordulat használata. Ma szinte nincs is olyan hely, társalgás, film, amelyben ne csat- tanna föl egy-egy szitokszó, attól függetlenül, hogy ennek nem minden esetben van negatív konnotációja. Noha nem jelentenek esztétikai élményt, egyre gyakoribb előfordulásukból eredően ma már nyelvi jelenségként kell tekintenünk rájuk. A dolgozat a Végel László Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című regényében találha- tó káromkodási formulációkat elemzi. Ezen belül is elsősorban azokat, amelyeket a narrátor, Lazo Pavletić, egy szerb fiákeres használ. Bemutatja a káromkodások etimológiáját és szemantikáját. A begyűjtött szitkozódási korpusz a magyar regény- ben szerbül jelenik meg, így a tanulmány azok magyar megfelelőjére is rámutat (amennyiben van ilyen).


Kulcsszavak


káromkodás, Végel László, magyar kultúra, szerb kultúra, etimoló- gia, szemantika

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


VÉGEL László 2013. Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Budapest, Noran Libro

BENKŐ László 1980. Durva szók a köznyelvben és szépirodalomban. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Szerk. RÁCZ Endre–SZATHMÁRI István. Budapest, Tankönyvkiadó

BOHÁCS Krisztina 2003. Tetten ért szavak. 2003. 8. 22. (VII/34), Hetek.hu. URL: http:// www.hetek.hu/hatter/200308/tetten_ert_szavak

CSEPELI György 2001. Szociálpszichológia. Budapest, Osiris

DEÁK Ernő 2015. A kárhozat földje. Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. 2015. 1. 7.

Vegel.org. URL: http://vegel.org/2015/01/a-karhozat-foldje-neoplanta-avagy-az-igeret-

foldje/

EKLICS Kata 2007. Sztereotípiák a „szőke nős” és a „férfiviccek” magyar és angol nyelvű változataiban. = Alkalmazott nyelvi közlemények, 1: 43–51.

KEGYESNÉ SZEKERES Erika 2008. Verbális agresszió és nemi sztereotípiák. In: Az agresszió- kutatásról inderdiszciplináris keretben (Acta Academiai Paedagogicae Agriensis XXXV.) Szerk. ZIMÁNYI ÁRPÁD. Eger, EKF Líceum Kiadó

KISS Csaba 2006. Miért épp? = Színház, 7: 22–24.

KOCSIS Árpád 2014. Lovaskocsizás gepidákkal. Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje.

= Jelenkor, 2014. 9. 6. http://www.jelenkor.net/visszhang/295/lovaskocsizas-gepidakkal

KRSTIĆ, Predrag 2016. U pičku materinu i tako dalje. Indeks opsovanog. = Pismenica, 2016.

4. URL: http://www.pismenica.rs/tag/psovke-u-srpskom-jeziku/

LEKNER Zsuzsa 1999. A káromkodás mint frazeológiai egység. Szakdolgozat. Debrecen.

URL: http://mnytud.arts.klte.hu/szakdolgozatok.php

MURATAGIĆ–TUNA, Hasnija 1998. O vulgarizmima u nekim književnim delima. In: Opsce- na leksika. Zbornik radova. Niš, Prosveta. 89.

NYERGES Ágnes 1966. A harag villámhárítója. Az átkozódás, káromkodás történetéből. =

Világosság, 4: 246–249.

PÁL, József–ÚJVÁRI, Edit 2001. Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és magyar kultúrából. Budapest, Balassi Kiadó

RISTIĆ, Stana 2010. Diskurs psovski u srpskom jeziku. In: VASIĆ, Vera: Diskurs i diskursi.

Filozofski fakultet, Ženske studije i istraživanja. Novi Sad, Filozofski fakultet. 195.

SAVIĆ, Svenka–MITRO, Veronika 1998. Psovke u srpskom jeziku. Novi Sad, Futura publikacije ŠIPKA, Danko 1999. Opscene reči u srpskom jeziku. Beograd, Novi Sad, CPL, Prometej SZARVAS Melinda 2014. Amikor mindenki egyet ért. Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret

Földje. Kulter.hu. 2014. 1. 21. URL: http://kulter.hu/2014/01/amikor-mindenki-egyert/

TAKÁCS Ferenc 2013. Egy illúzió múltja (Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje.

Városregény, Noran Libro, Budapest, 2013.) = Mozgó világ, 7–8.

TRÖMEL–PLÖTZ, Senta 1984. Gewalt durch Sprache. In: Gewalt durch Sprache. Die Verge- waltigung von Frauen in Gesprachen. Frankfurt am Main, Fischer. 50–70.

ZLINSZKY Aladár 1941–43. A népi előadás stílusa (próza és vers). In: A magyarság néprajza

III. (Népköltészet, stílus és nyelv). Szerk. CZAKÓ Elemér–PALOTAY Gertrúd. Buda-

pest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2016.1.193-207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.