HASONLATOK A SZIGETI VESZEDELEM SZÖVEGÉBEN

ILONA RAJSLI

Absztrakt


A hasonlatok Zrínyi eposzának egyik jelentős stíluseszközét képezik. A tanulmány kísérletet tesz a Szigeti veszedelem szövegében fellelhető hasonlatok tipologizálására, majd a stíluselem szerkezeti és szemantikai vizsgálatára. A formai jegyeket figye- lembe véve a szövegben teljes és egyszerű alaki szerkesztésű hasonlatok egyaránt találhatók, ez utóbbi típus nagyobb számban van jelen. A mondattani megközelí- tésű tipológia szerint az elemzett korpuszban a módhasonlítás a leggyakoribb, de a hasonlatok a mérték kifejezésére, a stiláris eszközben realizálódó cselekvés, minőség fokára is vonatkozhatnak. A formailag könnyen felismerhető (explicit) stílusele- mek mellett különösen kifejezőek a hasonlítás implicit formái, ahol a hasonló és a hasonlított között nagy a szemantikai távolság. Külön elemzést érdemelnek azok a szöveghelyek, ahol a hasonlat és a metafora határsávjába helyezhető a képi elem. A tanulmány elemzi a hasonlatok szerkezeti felépítését, valamint a több hasonlatból álló, halmozott, barokkos alakzatokat is. A szemantikai aspektusú vizsgálat során a hasonlatok jellegzetes szóanyagában főként a természeti jelenségek, az állat- és növényvilág sokszínűsége, a képzelt lények sokasága kerül elő.


Kulcsszavak


nyelvtörténet, stilisztikai vizsgálat, hasonlat, Zrínyi, Szigeti veszedelem

Teljes szöveg:

PDF

IRODALOM


ADAMIK Tamás 1978. Megjegyzések a hasonlatelmélethez. = Filológiai Közlöny, 113–26. DI FRANCESCO, Amedeo 1979. Kőszikla és forgószél: jelképek a Szigeti veszedelemben.

MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei, XXXI. (3–4): 293–308.

FEHÉR Erzsébet 1995. Változatok a hasonlatra. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. LACKÓ Krisztina. Budapest, ELTE. 140–147.

KEMÉNY Gábor 2002. Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest, Tinta Könyvkiadó RAJSLI Ilona 2013. Diakrón nyelvi metszetek. Nyelvtörténeti tanulmányok. Újvidék, Bölcsé-

szettudományi Kar–Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

SZABÓ Zoltán 1998. A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Budapest, Corvina ZALABAI Zsigmond 1998. Tűnődés a trópusokon. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó

BEKE József szerk.: Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete. Budapest, Argumentum, 2004.

BENKŐ Loránd főszerk.: A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára. I–IV. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964–1984. Röv.: TESz.

O. NAGY Gábor: Magyar szólások és közmondások.3 Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. SZARVAS Gábor–SIMONYI Zsigmond: Magyar Nyelvtörténeti Szótár I–III. Budapest,

–1893.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/tm.2016.2.3-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.