AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI (SZAK)NYELV MAGYARÍTÁSÁNAK FŐBB KÉRDÉSEI ÉS EREDMÉNYEI

  • Mária PÁSZTOR-KICSI Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
Kulcsszavak: IT, terminológia, idegen szavak, magyarítás, honosítás, jövevényszavak

Absztrakt

Az információtechnológia (IT) nyelve a szaknyelvek, ezzel együtt pedig a nyelvi regiszterek kategóriájába sorolható nyelvváltozat, amely túlnyomórészt a számító- gépek különféle területeken történő alkalmazásával kapcsolatos szavakat és kifeje- zéseket öleli fel. Az informatika és a hozzá szorosan kötődő kommunikációs tech- nológia alig több mint fél évszázados története során olyan dinamikus fejlődésen ment keresztül, és olyan mértékben szőtte át az ember társadalmi és magánéletének szinte minden szféráját, hogy jogosan beszélhetünk információs forradalomról e folyamat kapcsán, illetve globális információs társadalomról, mely e forradalom eredményeképpen jött létre. Mivel pedig a társadalmi-gazdasági paradigmaváltá- sok és a nyomukban gyökeresen átszerveződő fogalmi rendszerek szükségszerűen érintik a nyelvet is, a dolgozat megkísérli röviden áttekinteni és felvázolni annak a folyamatnak a szakaszait és dilemmáit (köztük a magyarítás szükségességének kérdését is), melyek mentén az IT (szak)nyelv eredetileg angol nyelvű termino- lógiája a magyar nyelvben a jelenlegi – itt elemzett – formájában és állapotában meghonosodott.

Megjelent
25. 05. 2018.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET