ТВОРБА ЕТНИКА И КТЕТИКА ОД НАЗИВА АМЕРИЧКИХ САВЕЗНИХ ДРЖАВА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Милан Б. Обрадовић

Apstrakt


У раду се, по дефинисању основних појмова, разматрају творбене основе, те извођење и слагање као два начина творбе етника и ктетика од назива америчких савезних држава. Сагледани су и продуктивни суфикси -(а)ц, -анин/-јанин, -ан(а)ц, -ка, -анка/-јанка, -ски и -ански као и појаве карактеристичне за творбу (моција, гласовне промене, неутрализација, ограничења, спојни вокал). На крају је дато седам мерила језичке правилности по којима је вршен одабир етника и ктетика, а они су сумирани у три табеле.

Ključne reči


творба речи, топоним, етник, ктетик

Ceo tekst:

PDF

Reference


Babić, Stjepan. 2002. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Zagreb: Hrvatska

akademija znanosti i umjetnosti, Nakladni zavod „Globus”.

Barić, Eugenija. 1987. „Mocijski parnjaci i njihova upotreba”. Rasprave Zavoda za jezik 13: 9-18.

Ивић, Павле и др. 2007. Језички приручник. Београд: Београдска књига.

Hartmann, Reinhard and James, Gregory. 2002. Dictionary of Lexicography. London –New

York: Routledge.

Клајн, Иван. 2002. Творба речи у савременом српском језику. Први део: слагање и

префиксација. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за

српски језик САНУ; Нови Сад: Матица српска.

Клајн, Иван. 2003. Творба речи у савременом српском језику. Други део: суфиксација и

конверзија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српскијезик САНУ; Нови Сад: Матица српска.

Пешикан, Митар и др. 2003. Правопис српскога језика. Приручник за школе. Београд:

Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Матица српска.

Prćić, Tvrtko. 2004. Englesko-srpski rečnik geografskih imena. Novi Sad: Zmaj.

Skok, Petar. 1954. „Pridjevske izvedenice od geografskih naziva”. Jezik: časopis za kulturu

hrvatskoga književnoga jezika 3 (2): 33-37

Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир. 1994. Граматика српскога језика. Уџбеник

за I, II, III и IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна

средства.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2016.6.51-87