ФУНКЦИЈА ГРАЂАНСКЕ ПОЕЗИЈЕ У ДЕЛИМА ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦА

Маријана С. Јелисавчић

Apstrakt


Дела двојице писаца из епохе реализма, Јакова Игњатовића и Стевана Сремца, посматрају се кроз призму утицаја српске грађанске поезије на њихово стваралаштво. Функција ове поезије (као и њен значај) се испољава у сликовитијој карактеризацији ликова, у моћи да се кроз песму каже оно што се иначе не би смело, у постизању хумористичког контраста.

Ključne reči


грађанска поезија, песмарице, бећарац, реализам, хумор

Ceo tekst:

PDF

Reference


Дамјанов, Сава. 2011. „Еротска поезија у рукописним песмарицама XIX века“. Српски еротикон. Београд: Службени гласник.

Игњатовић, Јаков. 1949. Патница. Нови Сад: Штампарија „Будућност“.

Игњатовић, Јаков. 1974. Пита хиљаду форината. Букурешт: Издавачко предузеће Критерион.

Игњатовић, Јаков. 1981. Трпен спасен. Београд: Нолит.

Игњатовић, Јаков. 1988. О књижевности. Нови Сад: Матица српска, Приштина: Јединство.

Игњатовић, Јаков. 2007. Вечити младожења. Ваљево: Merlin company/Горњи Милановац: Prima.

Клеут, Марија и Стефановић, Мирјана. 1984. Допуна библиографији српских рукописних песмарица. Нови Сад: Матица српска (прештампано из Зборника Матице српске за славистику, број 26/1984).

Клеут, Марија. 1991. Српско „грађанско песништво“. Нови Сад: Матица српска.

Клеут, Марија. 1995. Народне песме у српским рукописним песмарицама XVIII и XIX века. Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за књижевност и уметност.

Лесковац, Младен. 1949. Српско грађанско песништво осамнаестога века. Чланци и есеји. Нови Сад: Матица српска.

Mamford, Luis. 2006. Grad u istoriji. Novi Beograd: Book & Marso.

Маринковић, Боривоје. 1966. Српска грађанска поезија XVIII и с почетка XIX века (I и II). Београд: Просвета.

Михајловић, Борислав. 1966. „Српско грађанско песништво XVIII века“. Од барока до класицизма (приредио М.Павић). Београд: Нолит: 236-267.

Петровић, Живојин. 1980. Стеван Сремац Грађанин и песник старог Ниша. Ниш: Каталог.

Поповић, Павле. 1935. „Стеван Сремац: човек и дело“. Приповетке. Књ.4. Београд: Српска књижевна задруга: 5-27.

Радин, Ана. 1987. „Мали портрети Сремчевих јунака“. Сутеренски становници – приповетке. Нови Сад: Јединство: 5-32.

РКТ. Речник књижевних термина. Приредила Тања Поповић. Београд: Logos Art. 2007.

СНП I. Српскe нaрoднe пjeсмe I. Скупиo их и нa свиjeт издao Вук Стeфaнoвић Kaрaџић. Бeч 1841. (Цитирано прeмa: Сaбрaна дeлa Вукa Kaрaџићa. Књ. 5. Бeoгрaд: Нолит, 1977.)

Сремац, Стеван. 1935. Приповетке. Књ.4. Београд: Српска књижевна задруга.

Сремац, Стеван. 1987. Сутеренски становници – приповетке. Нови Сад: Јединство.

Сремац, Стеван 2002. Поп Ћира и поп Спира. Нови Сад: Ризница лепих речи.

Сремац, Стеван. 2004. Кир Герас и друге приповетке. Београд: Рубикон, Земун: Публик практикум.

Стефановић, Мирјана Д. 1997. „Српска грађанска поезија у 'Другој књизи сеоба'“. Из књижевности. Поетика – критика – историја. Зборник радова у част академика Предрага Палавестре (уредник М.Матицки). Београд: 307-313.

https://sr.wikipedia.org/sr/%C5%A0aba%C4%8Dke_kafane (13.10.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2016.6.247-264