КУБО-ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У ЗБИРЦИ „ОТКРОВЕЊE“ РАСТКА ПЕТРОВИЋА: УТИЦАЈ АПОЛИНЕРОВЕ ПОЕТИКЕ

Ивана М. Рачић

Apstrakt


Предмет истраживања у овом раду је збирка пјесама Откровење Растка Петровића. Анализираћемо везе између естетичких погледа и поетика Петровића и Гијома Аполинера. Посебно ћемо освијетлити одлике њихових поетика које су у тијесној вези са покретом кубизма у сликарству како бисмо показали недвосмислене елементе кубизма у њиховим пјесмама. Бавићемо се њиховом тематско-мотивском структуром како бисмо показали сличности на том пољу али размотрићемо и разлике у њиховим књижевним поступцима.


Ključne reči


Растко Петровић, Аполинер, кубо-експресионизам, динамизам, симултанизам

Ceo tekst:

PDF

Reference


Аполинер, Гијом 1995. Алкохоли и Калиграми. Београд: Време књиге.

Apollinaire, Guillaume 1913. (Méditations esthétiques) Les Peintres cubistes. Paris: Figuière. Преузето са: http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/apollinaire/meditations-esthetiques/body-1 (19.03.2016.)

Арнасон, Харвард Х. 2003. Историја модерне уметности. Београд: Орион Арт.

Вучковић, Радован 2011. Поетика српске авангарде. Београд: Службени гласник.

Вучковић, Радован 1984. Модерни правци у књижевности. Београд: Нолит.

Грдинић, Никола 1997. „Поезија Растка Петровића“. Песме. Сремски Карловци: Каирос, 165-182.

Илић, Љиља 1996. Рефлекс Ничеове филозофије у делу Растка Петровића. Бања Лука: Глас српски.

Јовић, Бојан 2005. Поетика Растка Петровића. Београд: Народна књига Алфа.

Константиновић, Зоран 2002. Интертекстуална компаратистика. Београд: Народна књига Алфа.

Петковић, Новица 1999. „Пукотина у језику“. Песник Растко Петровић : зборник радова. Београд : Институт за књижевност и уметност, 13-52.

Петровић, Растко 1974. Есеји и чланци. Београд: Нолит.

Петровић, Растко 1997. Песме. Сремски Карловци: Каирос.

Поповић, Диана 2008. „Одјеци Аполинерових естетичких размишљања о новој уметности у есејима Растка Петровића“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Нови Сад : Филозофски факултет, 21-30.

Стојановић Пантовић, Бојана 2003. Српски експресионизам. Нови Сад: Матица српска.

Тешић, Гојко 2005. Откровење српске авангарде. Београд: Чигоја.

Фридрих, Хуго 2003. Структура модерне лирике. Нови Сад: Светови.

Црњански, Милош 1991. „Откровење Растка Петровића“. Есеји и прикази. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 148-155.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2016.6.265-280