LEKSIČKO POLJE GLAGOLA JEDENJA U ENGLESKOM I SRPSKOM: KONTRASTIVNA ANALIZA

Jelena Lj. Biljetina

Apstrakt


Rad predstavlja kontrastivno proučavanje sa ciljem da se analiziraju glagoli koji spadaju u leksičko polje jedenja u engleskom, te njihovo upoređivanje sa odgovarajućim poljem u srpskom. Glagoli se analiziraju na semantičkom nivou, njihova značenja se dekomponuju u semantičke komponente da bi se utvrdilo koje se od tih značenjskih komponenti preklapaju i razlikuju unutar leksičkog polja jedenja u engleskom i srpskom. Analiza je pokazala da engleski i srpski pokazuju slično konceptualizovanje jedenja, ali da postoje određene razlike u njihovim leksikalizacijama. Analiza je takođe pokazala da definicije glagola povezane sa jedenjem u dvojezičkom englesko-srpskom i jednojezičkom srpsko-srpskom rečniku treba detaljnije specifikovati.


Ključne reči


konstrastivna analiza, komponencijalna analiza, semantičke komponente, formalna korespondencija, prevodilačka ekvivalencija

Ceo tekst:

PDF (English)

Reference


Austin, J.L. (1961). Philosophical Papers. Oxford: Clarendon Press.

Cruse, D.A. (1987). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruse, D.A. (2006). A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburg: Edinburgh University Press.

Драгићевић, Р. (2010). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Đorđević, R. (1987). Uvod u kontrastiranje jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Krszezowski T.P. (1990). Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lehrer, A. (1974). Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Levin. B. (1993). English Verb Classes and Lternations: A Preliminary Investigation. Chicago: University of Chicago Press.

Lipka, L. (1980). “Methodology and Representation in the Study of Lexical Fields”. Kastovsky, D. (ed.). Perspektiven der lexikalischen Semantik. Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann: 93-114.

Lipka, L. (2002). English Lexicology. Narr, Tübingen.

Lyons, J. (1977). Semantics. Vol. 1-2. Cambridge: Cambridge University Press.

Nida, A.E. (1975). Componential Analysis of Meaning. The Hague, Paris: Mouton.

Palmer, F. (1976). Semantics. A New Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

Prćić T. (2008). Semantika i pragmatika reči. 2., dopunjeno izdanje. Novi Sad: Zmaj.

Prćić, T. (2011). Engleski u srpskom. 2. izdanje. Novi Sad: Zmaj.

Šojat, K. (2012). „Struktura glagolskog dijela hrvatskog WordNeta“. Zagreb: Filologija.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2017.7.87-108