ДРАМА ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА У КОНТЕКСТУ УСМЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Елма И. Халиловић

Apstrakt


Рад се бави изучавањем мотивске, језичке, али и поетичке везе фолклорне традиције, и модерних поступака у Настасијевићевој драми Ђурађ Бранковић. Циљ рада је да покаже преобликовања фолклорног наслеђа у посве нов уметнички израз и да допринесе могућим интерпретацијама сложеног и подстицајног дела Момчила Настасијевића.


Ključne reči


савремена драма, усмена традиција, Бранковићи, трагедија, матерња мелодија

Ceo tekst:

PDF

Reference


Игњатов-Поповић, Ивана. 2009. Ликови у српској експресионистичкој драми. Нови Сад:

Позоришни музеј.

Игњатов-Поповић, Ивана. 2010. „Симболика драмских гатки Ранка Младеновића”. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику. Нови Сад, бр. 42: 97–114.

Историја српског народа II. 1982. Београд: СКЗ.

Јиречек, Константин. 1978. Историја Срба I. Београд: Слово љубве.

Калић, Јованка. 2001. Срби у позном средњем веку. Београд: Службени лист СРЈ.

Караџић, Стефановић, Вук. 1985а. Српске народне пјесме II. Београд: Просвета – Нолит.

Караџић, Стефановић, Вук. 1985б. Српске народне пјесме III. Београд: Просвета – Нолит.

Миочиновић, Мирјана. 1987. Драма између два рата. Београд: Нолит.

Настасијевић, Момчило. 1966. Изабрана дела, књига 1. Загреб – Београд – Сарајево: Напријед – Просвета – Свјетлост.

Настасијевић, Момчило. 1991а. Драме. Сабрана дела. Горњи Милановац – Београд: Дечје новине – СКЗ.

Настасијевић, Момчило. 1991б. Есеји, белешке, мисли. Сабрана дела. Горњи Милановац – Београд: Дечје новине – СКЗ.

Павловић, Миодраг. 2000. Есеји о српским песницима. Београд: Просвета.

Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2002. Змај Деспот Вук – мит, историја, песма. Нови Сад: Матица српска.

Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2007. „Свете и проклете – жене из породице Бранковић у историји и усменој традицији”. Станаја село запали. Нови Сад: Дневник. Новине и часописи.

Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2009. „Песма о изузетном јунаку и драма о жени с тајном”. Кад је била кнежева вечера? Нови Сад: Позоришни музеј, 31–52.

Пешић, Радмила; Милошевић-Ђорђевић, Нада. 1997. Народна књижевност. Београд: Требник.

Поповић, Михаило Ст. 2014. Мара Бранковић. Жена између хришћанског и исламског културног круга у 15. веку. Превела с немачког Бранка Рајлић. Нови Сад: Академска књига

Селенић, Слободан. 1977. Антологија савремене српске драме. Београд: СКЗ.

Стевановић, Миладин. 2003. Деспот Ђурађ Бранковић. Београд: Књига комерц.

Томин, Светлана. 2007. Књигољубиве жене српског средњег века. Нови Сад: Академска књига.

Ћоровић, Владимир. 2001. Историја Срба. Ниш: Зограф.

Ћук, Ружа. 1979. „Царица Мара”. Историјски часопис, књ. XXV–XXVI. Београд: Историјски институт – Просвета, 53–97.

Халиловић, Елма. 2010. Слепа Живана – како и зашто. Рашка: Градац.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zjik.2017.7.233-241