http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/issue/feed ZBORNIK ZA JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU 2018-03-05T09:08:50+00:00 Predrag Novakov zbornikjk@ff.uns.ac.rs Open Journal Systems ZBORNIK ZA JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2111 ЗНАЧАЈ ЈЕЗИЧКИХ СКРАЋЕНИЦА И ЊИХОВОГ ТУМАЧЕЊА У ПРОЦЕСУ КОМУНИКАЦИЈЕ 2018-03-05T09:08:48+00:00 Војислав П. Јовановић jovanovic.vojislav@gmail.com Скраћивање речи је неминовна појава коју налаже потреба за брзином у комуникацији. Међутим, исто тако, скраћенице могу да доведу до несврсисходне комуникације, уколико комуникатори нису упознати са поруком коју преносе скраћенице, и нису у стању да је протумаче. Дакле, скраћенице доприносе језичкој економији у комуникацији, али да би могле да одговоре и захтеву сврсисходности комуникације, комуникатори се морају договорити о употреби појединих скраћеница у датим околностима и ситуацијама, и упознати се са њиховим творбеним основама. Скраћенице, као врста речи, користе се у свим моделима људске комуникације (и у општим и у посебним моделима). У раду су приказани релевантни елементи и општих и посебних модела комуникације, са нагласком на језик (и говорни и писани) као начин комуникације. Дедуктивним методом, опште моделе комуникације смо третирали као платформу за настајање и изградњу посебних модела. 2018-03-05T09:08:48+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2112 МЕТАТЕКСТУАЛНИ КОМЕНТАРИ И РЕФОРМУЛАЦИЈА ИСКАЗА У СРПСКОМ РАЗГОВОРНОМ ЈЕЗИКУ СЛОВАКИЊА ИЗ СЕЛЕНЧЕ 2018-03-05T09:08:48+00:00 Ана Маргарета В. Валент amvalentova@live.com <p class="00APSTRAKT">У раду се анализира појава метатекстуалних коментара и реформулације исказа у дијалекатском корпусу који има за циљ да испита српски разговорни језик Словакиња из Селенче. Корпус чине снимљени индивидуални разговори са три информаторке различитих генерација које су припаднице говорне заједнице средњесловачког дијалекта Селенче. Ауторка се фокусира на практичну употребу ових појава а у раду се објашњавају и разлози њиховог појављивања. Метатекстуални коментари се анализирају према врсти лексема на које се односе, док се реформулација исказа анализира према формалним критеријумима, посебно за сваку информаторку.</p> 2018-03-05T09:08:48+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2113 KOMPARATIVNI GLAGOLI U SRPSKOM JEZIKU U POREĐENJU SA ENGLESKIM I RUSKIM 2018-03-05T09:08:48+00:00 Tijana I. Balek tijana.balek@gmail.com U radu se daju osnovne tvorbene i semantičke karakteristike tzv. <em>komparativnih glagola</em> u srpskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u engleskom i ruskom. Srpski i ruski jezik značenja datih glagola izražavaju na leksičkom i sintaksičkom nivou, dok se u engleskom ona realizuju pretežno na nivou fraze ili rečenice, što pokazuju primeri: <em>prestariti → to become too old</em>; <em>poskakivati → to jump over and over again/slightly</em>. Osnovu rada čine glagoli prikupljeni iz romana napisanih na srpskom jeziku i prevedenih na engleski i ruski, a cilj rada je ukazivanje na razlike u tvorbi i semantici datih glagola u poređenim jezicima. 2018-03-05T09:08:48+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2114 ZNAČENJA BELE I CRNE BOJE U ENGLESKIM I SRPSKIM IDIOMIMA: KONTRASTIVNA ANALIZA 2018-03-05T09:08:48+00:00 Slađana D. Mandić savics05@yahoo.co.uk <p class="00REZIME">U radu se razmatra semantička priroda dve kategorije osnovnih boja, <em>white</em> i <em>black </em>u engleskom jeziku i <em>beo </em>i<em> </em><em>crn </em>u srpskom jeziku. Kontrastivna analiza dva para prideva zasnovana je na korpusu sačinjenom od 35 engleskih i srpskih fraznih i rečeničnih idioma, kao, na primer, <em>Two blacks do not make a white </em>na engleskom i <em>Od dva zla ne može ispasti dobro </em>na srpskom. Glavni cilj istraživanja su stilski i semantički aspekti ove dve kategorije osnovnih boja, <em>bele</em> i <em>crne</em>, u engleskim i srpskim idiomima. Konkretniji ciljevi tiču se značenja ova dva para boja prilikom opisivanja ljudskih osobina, kako psihičkih tako i fizičkih, kao i utvrđivanja njihove istosti, odnosno sličnosti u dva suprotstavljena jezika. Rezultati analize jasno pokazuju da postoji visok stepen podudarnosti između ova dva suprotstavljena jezika po pitanju značenja izraženih dvema kategorijama osnovnih boja, <em>white</em><em> </em>i<em> black</em><em> </em>u engleskom<em> </em>i<em> beo </em>i <em>crn </em>u srpskom jeziku, u idiomima koji su deo repertoara koji se prirodno koristi u oba jezika.</p> 2018-03-05T09:08:48+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2115 LEKSIČKO POLJE GLAGOLA JEDENJA U ENGLESKOM I SRPSKOM: KONTRASTIVNA ANALIZA 2018-03-05T09:08:48+00:00 Jelena Lj. Biljetina jelena.biljetina@gmail.com <p class="00REZIME">Rad predstavlja kontrastivno proučavanje sa ciljem da se analiziraju glagoli koji spadaju u leksičko polje jedenja u engleskom, te njihovo upoređivanje sa odgovarajućim poljem u srpskom. Glagoli se analiziraju na semantičkom nivou, njihova značenja se dekomponuju u semantičke komponente da bi se utvrdilo koje se od tih značenjskih komponenti preklapaju i razlikuju unutar leksičkog polja jedenja u engleskom i srpskom. Analiza je pokazala da engleski i srpski pokazuju slično konceptualizovanje jedenja, ali da postoje određene razlike u njihovim leksikalizacijama. Analiza je takođe pokazala da definicije glagola povezane sa jedenjem u dvojezičkom englesko-srpskom i jednojezičkom srpsko-srpskom rečniku treba detaljnije specifikovati.</p> 2018-03-05T09:08:48+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2116 ФРАНЦУСКИ ПОЛУВОКАЛИ И НАЗАЛНИ ВОКАЛИ У БАЛЕТСКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 2018-03-05T09:08:49+00:00 Јована Ј. Марчета jovanamarceta@gmail.com <p class="00APSTRAKT">Тема рада су балетски термини француског порекла у српском језику који садрже полувокале и назалне вокале (нпр. <em>battement,</em> <em>entrechat, pas de trois</em>). Будући да употреба балетске терминологије није нормирана у српском језику, циљ је анализа одабраних термина и систематизација недоследности до којих долази приликом њихове усмене и писане употребе, као и предлог јединственог начина употребе у складу са особеностима српског језика. Грађа овог рада ексцерпирана је из више књига и уџбеника специјализованих за балет.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2117 КОНТРАСТИВНИ ПРИСТУП ПРИЛОЗИМА ЗА МЕСТО У САВРЕМЕНОМ ГРЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 2018-03-05T09:08:49+00:00 Панајотис Георгиос Асимопулос asimopoulosp@yahoo.gr <p class="00APSTRAKT">У оквиру проучавања морфосемантичких односа, у складу са темељним параметрима контрастивне лексикологије, овде је дато упоредно сагледавање прилога у грчком и у српском језику. У раду се анализирају грчки прилози за место и њихови преводни еквиваленти у српском језику. За изучавање сличности и разлика у просторним односима који се бележе прилозима у ова два балканска језика, узет је у разматрање књижевни корпус који се састоји од 243 примера 46 прилога. Оригиналан текст потиче из чувеног грчког романа <em>Ματωμένα χώματα</em> ауторке Дидо Сотириу и његовог српског превода <em>Земља натопљена крвљу</em> у преводу Гаге Росић.</p>Након уводног дела који пружа релевантне теоријске податке везане за адвербијалне одредбе за место у оба језика, дата је опширна анализа изабраних примера и статистичка обрада преводних еквивалената. Приступ поређењу првенствено је синхроног карактера и заснива се на анализи ексцерпиране грађе. Примењена је метода системско-функционалног поређења, односно метода контрастивне анализе. У завршном делу рада представљају се општи закључци о јасним тенденцијама везаним за унапређење наставног процеса грчког тј. српског као страног језика. 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2118 O ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА СА ЛЕКСЕМОМ ОПАНАК У АЛБАНСКОМ, РУМУНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 2018-03-05T09:08:49+00:00 Предраг J. Мутавџић predrag.mutavdzic@fil.bg.ac.rs Тања Ј. Трајковић trajkovictanja3@gmail.com Anastassios L. Kampouris anastassios.kampouris@gmail.com <p class="00APSTRAKT">У оквиру богате материјалне културе балканских народа, а посебно Албанаца, Румуна и Срба, и данас се опанак посматра и као део свеопште традиције и као један од препознатљивијих елемената народне ношње. Имајући у виду да је овим народима једино ова врста обуће била позната готово вековима те да се није много мењала, поставили смо себи питање – да ли је и у којој је мери ова лексема заступљена у фразеолошким конструкцијама у језицима поменутих народа. Након спроведене контрастивне и компаративне анализе установили смо да је само у албанском присутан велики број фразеологизама с овом лексемом те да између фразеолошких слика три несроднa савременa балканскa језика не постоји никаква подударност, што ће рећи да су сва три језика у овом фразеолошком погледу идиотипична. Ово се посебно рефлектује у погледу преводних еквивалената: без обзира на то који је полазни а који су циљни језици, код фразеологизама са лексемом <em>опанак</em> уочава се искључиво нулти степен семантичке и структурне подударности.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2119 ОСВРТ НА ДИЈАЛЕКАТСКЕ ГОВОРЕ И ЊИХОВУ ФУНКЦИЈУ У ВЕЛИКОЈ ДРАМИ СИНИШЕ КОВАЧЕВИЋА 2018-03-05T09:08:49+00:00 Миљана Б. Чопа miljana227@gmail.com <p class="00APSTRAKT">У раду се анализирају дијалекатски говори у <em>Великој драми</em> Синише Ковачевића са циљем да се кроз преглед особина типичних за ове говоре докаже њихова употреба у делу. Да би се утврдило који су дијалекти у овом делу заступљени, из датог текста ексцерпирани су примери у којима су примећене дијалекатске особине и кроз њихову анализу на фонетском, морфолошком и синтаксичком плану доказана је изузетна заступљеност карактеристичних особина зетско-сјеничког дијалекта и у мањој мери шумадијско‑војвођанског (његових банатских говора). Уз то, осврћемо се и на оно чему се употребом ових говора у драми тежи, а то је превасходно аутентичност говора ликова, што доприноси веродостојности читаве приче описане у овој драми.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2120 ФУНКЦИЈА И ЗНАЧЕЊЕ НАРОДНИХ И ГРАЂАНСКИХ ПЕСАМА У ИВКОВОЈ СЛАВИ СТЕВАНА СРЕМЦА 2018-03-05T09:08:49+00:00 Растко Р. Лончар rastkoloncar93@gmail.com <p class="00APSTRAKT">Рад анализира употребу народних песама у новели <em>Ивкова слава</em> Стевана Сремца, поредећи је са употребом грађанске, тј. уметничке поезије у истом делу. Сремац јасно раздваја два културна и друштвена миљеа према поезији коју певају, односно, изговарају, чиме она престаје да има искључиво улогу осликавања расположења јунака, већ почиње да представља и културолошки сукоб до ког долази након што турски утицај престаје бити доминантан у Нишу, који од 1882. постаје део Краљевине Србије.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2121 ЗАСТУПЉЕНОСТ И ФУНКЦИЈА ПОСЛОВИЦА И ИЗРЕКА У ВУКАДИНУ СТЕВАНА СРЕМЦА 2018-03-05T09:08:49+00:00 Јелена З. Зеленовић jelenazekazelenovic@gmail.com <p class="00APSTRAKT">Тема рада је заступљеност и функција народних облика, пословица и изрека у роману Стевана Сремца <em>Вукадин.</em> У оквиру проучавања дела и језика целокупног Сремчевог стваралаштва, долази се до закључка да је познавао народне облике и често их користио. Рад говори и о Сремчевом језику, учесталим уметничким поступцима као што су иронија, преувеличавање и еуфемизам, како бисмо дошли до закључка да је функција пословица и изрека у Сремчевом делу, најчешће, у служби наведених уметничких поступака. Проучаваоци су посветили пажњу језику у делима Стевана Сремца, а овај рад настоји да докаже како наведени народни облици имају посебно место у Сремчевом језику и посебну улогу у карактеризацији самих јунака.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2122 ЛИК МАРЕ БРАНКОВИЋ – ИЗМЕЂУ ВЛАСТЕЛИНСКОГ И ДЕМОНСКОГ 2018-03-05T09:08:49+00:00 Исидора Ана Д. Стамболић isidora.ana@gmail.com Лик Маре Бранковић је вишеструко занимљив како проучаваоцима историје, тако и српске књижевности. Разлог томе је највероватније у својеврсном специфичном односу народне и писане књижевности према овој српској племкињи и султанији. У овом раду ћемо покушати да синтетишемо неколико мишљења и запажања о лику Маре Бранковић значајних проучаваоца српске књижевности, као и да подаримо свој скромни допринос одређеним запажањем у перцепцији лика Јеринине кћери. 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2123 ДРАМА ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА У КОНТЕКСТУ УСМЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ 2018-03-05T09:08:49+00:00 Елма И. Халиловић elmahalilovic19@yahoo.com <p class="00APSTRAKT">Рад се бави изучавањем мотивске, језичке, али и поетичке везе фолклорне традиције, и модерних поступака у Настасијевићевој драми <em>Ђурађ Бранковић</em>. Циљ рада је да покаже преобликовања фолклорног наслеђа у посве нов уметнички израз и да допринесе могућим интерпретацијама сложеног и подстицајног дела Момчила Настасијевића.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2124 ФУНКЦИЈА ГРУПНОГ ЛИКА ФАМИЛИЈЕ У ГОСПОЂИ МИНИСТАРКИ БРАНИСЛАВА НУШИЋА 2018-03-05T09:08:49+00:00 Сања П. Веселиновић veselinovic3223@gmail.com У раду се истражује функција коју фамилија Живке Поповић добија у драми, а која се анализира кроз целу четрнаесту појаву трећег чина. Живкини сродници анализирани су појединачно, али су њихове особености повезиване како са онима код осталих рођака, тако и са онима саме Живке Поповић. Такође, анализиран је и њихов однос према традиционалним вредностима. У раду је доведена у питање могућност да се фамилија окарактерише као група, пошто је, како се доказује, њена доминанта постојање разједињености. У складу са тим, у раду су тражени нови начини за њено именовање и разумевање. 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2125 ПСИХОЛОШКИ И НАРАТОЛОШКИ АСПЕКТИ МОТИВА СУВИШНЕ ЖЕНЕ У РОМАНИМА СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА И НЕЧИСТА КРВ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА 2018-03-05T09:08:49+00:00 Kатарина Н. Пантовић einekleinefrau94@gmail.com <p class="00APSTRAKT">Премда се појам <em>сувишни човек </em>везује за руску књижевност у којој је и настао, у овом раду термин <em>сувишна жена </em>користимо у оперативном смислу да бисмо показали да се јунакиње Љубица из <em>Сеоске учитељице </em>Светолика Ранковића и Софка из <em>Нечисте крви </em>Борисава Станковића, на основу одређених стилско-уметничких квалитета, могу посматрати као својеврсна трансценденција и варијанта сувишног човека. Стога овај рад не служи као појмовни мост и доследна паралела између сувишних жена у српској књижевности и сувишних људи у руској књижевности, већ се, путем компаративне анализе, тежи појашњавању психолошких и наратолошких аспеката који ове јунакиње и њихове судбине обликују из перспективе сувишних жена.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2126 ZAROBLJENE IZMEĐU TRADICIONALNOG I MODERNOG: RODNE ULOGE U DRAMAMA TRAMVAJ ZVANI ŽELJA I MAČKA NA USIJANOM LIMENOM KROVU TENESIJA VILIJAMSA 2018-03-05T09:08:49+00:00 Ivana R. Kolaković ivana.kolakovic@live.co.uk <p class="00REZIME">Drame Tenesija Vilijamsa odražavaju specifičan vremenski period kada su u pitanju razumevanje i razvoj rodnih uloga. Ipak, njegovi likovi povremeno uspevaju da prevaziđu granice tradicionalnog, čime Vilijams preispituje položaj žena u Americi sredinom 20. veka. Ovaj rad se bavi dvema od njegovih najpoznatijih drama, <em>Tramvaj zvani želja </em>(1947), i <em>Mačka na usijanom limenom krovu </em>(1955), odnosno glavnim ženskim likovima ovih drama – Blanš Diboa i Megi Polit, iliti Megi „Mačka“. Postupci ta dva lika ističu performativnu prirodu roda i preispituju tradicionalne rodne uloge tipične za Ameriku pedesetih godina XX veka. Pojam performativnosti roda uvela je u feminističku teoriju filozofkinja i teoretičarka roda, Džudit Batler. U njenoj teoriji, rod je shvaćen kao društveni konstrukt, kao tvorevina koju proizvodimo našim akcijama. Stoga, rodne uloge nisu biološki zadate, već društveno i istorijski uslovljene, i kao takve su podložne promenama. Blanš Diboa, i Megi „Mačka“poigravaju se zadatim rodnim ulogama na način koji je donekle subverzivan. One stoga prevazilaze granice tradicionalnog shvatanja roda, ali, usled društveno-istorijske situacije, ne uspevaju da dosegnu modernost, što ih čini rastrzanim i zarobljenim između dva sveta.</p> 2018-03-05T09:08:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2127 SIMBOLIKA CRVENOG CVEĆA U POEZIJI SILVIJE PLAT 2018-03-05T09:08:50+00:00 Dajana Z. Milovanov dacam93@gmail.com <p class="00APSTRAKT">Rad se bavi analizom kompleksa motiva obrazovanih oko simbolike crvenog cveta od rane pesme iz 1956. godine, <em>Dve Persefonine sestre</em>, preko ciklusa <em>Pesma za moj rođendan</em> i pesme <em>Lale</em>, u kojima se za crveni cvet vezuju oralne i maternalne slike, sve do pesama nastalih poslednje godine života Silvije Plat – <em>Bulke u julu</em>, <em>Bulke u oktobru, Tri žene: pesma u tri glasa </em>i <em>Ivica</em>. Cilj rada je da osvetli značaj mitološke i književne tradicije u pesničkom jeziku Silvije Plat, kao i da na primeru crvenog cveća ukaže na stalne motive u njenoj poeziji.</p> 2018-03-05T09:08:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2128 USPON SUPKULTURE: PRELAZ IZ SUPKULTURE U HEGEMONIJU U ROMANU BORILAČKI KLUB ČAKA PALAHNJUKA 2018-03-05T09:08:50+00:00 Slađana Stamenković sladja_stamenkovic@live.com <p class="00REZIME">Kada govorimo o kulturološkom fenomenu supkulture, možemo reći da ona nastaje kao reakcija izvesne grupe ljudi na dominantnu kulturu u jednom istorijskom momentu. Ona uključuje prisvajanje dobara kojima dominantna kultura raspolaže i oblikovanje tih dobara tako da odgovaraju potrebama supkulture koja nastaje. Međutim, onda kada pojedine odlike neke supkulture budu dovedene do ekstrema, može se govoriti o njenom razvoju u hegemoniju. Ovaj rad prati upravo proces pretvaranja jedne supkulture u sistem koji ima gotovo sve odlike hegemonije na primeru romana <em>Borilački klub</em> Čaka Palahnjuka. U romanu, omanja zajednica muškaraca postaje poslušna militantna grupa kojom zapoveda diktator u nastanku oličen u alter egu glavnog junaka i naratora, Tajleru Dardenu.</p> 2018-03-05T09:08:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2129 KNJIŽEVNI VERIZAM U ITALIJANSKOJ JEDNOČINKI KAVALERIJA RUSTIKANA 2018-03-05T09:08:50+00:00 Tamara B. Stanić tamsta10@yahoo.com U ovom radu prikazaćemo značajan uticaj književnog dela „Kavalerija Rustikana“ italijanskog predstavnika verizma Đovanija Verge iz druge polovine XIX veka na nastanak libreta istoimene opere Pjetra Maskanjija nekoliko godina kasnije. Kako bismo shvatili razloge izuzetne popularnosti ove opere, čiji uspeh ne jenjava ni u današnje vreme, analizirali smo književni izvor iz kojeg je potekla, motive nastanka opere, te razlike i sličnosti Maskanjijevog libreta i Vergine novele. Nakon predstavljanja pojave verizma i uticaja ovog pravca na razvoj književnosti i opere XIX veka u Italiji, osvrnućemo se na uticaj kritičara opere tog doba koji su bili povod za živu diskusiju i česte polemike u književnim i lirskim krugovima uprkos nesumnjivo pozitivnom odjeku ondašnje operske publike. Kontrastivnom analizom tekstualnih struktura ključnih delova novele i libreta istaći ćemo sličnosti i razlike između ova dva umetnička dela. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj i uticaj verističkih elemenata Maskanjijeve jednočinke, kao i na način na koji ih je on približio publici do te mere da je ona obezbedila dugotrajni uspeh Vergijeve novele. 2018-03-05T09:08:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2130 PREVOĐENJE ELEMENATA INDIJANSKE KULTURE U ROMANU DEVOJČICA SA OSTRVA DUHOVA LUIZ ERDRIČ 2018-03-05T09:08:50+00:00 Jovana M. Petrović petrovic.jovana.loos@gmail.com Prevođenje književnih dela koja se mogu sama po sebi posmatrati kao prevod predstavlja jedan od velikih izazova sa kojima se prevodioci susreću. Ovde se prvenstveno misli na multikulturalne tekstove, nastale u dve kulture i na dva jezika paralelno. Multikulturalnom književnošću se smatraju ostvarenja pisaca imigranata, ali i kolonizovanih starosedelaca, koji predstavljaju etničke manjine u okviru dominantnog društva. Multikulturalni pisci najčešće pišu na dominantnom jeziku, ali u svoja dela uključuju i reči, fraze, pa i čitave rečenice napisane na maternjem jeziku kako bi iskazali jedinstven kulturni sadržaj. Ovakve enkodirane poruke predstavljaju izazov za čitaoce, ali i prevodioce koji moraju taj sadržaj da prenesu na druge jezike. Problemi ove vrste prisutni su gotovo u svim delima indijanske književnosti. Luiz Erdrič, u romanu <em>Devojčica sa Ostrva duhova</em> koji piše na engleskom, oslikava kulturu, običaje i verovanja svog naroda, koristeći reči i izraze iz jezika Odžibve. Ovaj rad se bavi analizom prevoda ovog romana sa engleskog jezika na srpski Aleksandre Grubor. Posebna pažnja je posvećena strategijama koje prevoditeljka koristi kako bi prevela reči iz jezika plemena Odžibve, kao i reči iz engleskog jezika obojene kulturnim nasleđem plemena Odžibve. 2018-03-05T09:08:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2131 ГОРДАНА ПОКРАЈАЦ. 2016. АНТИЧКЕ РЕФЛЕКСИЈЕ У ПОЕТИЦИ И ПОЕЗИЈИ ДУБРОВАЧКЕ РЕНЕСАНСЕ. НОВИ САД: ОРФЕЛИН ИЗДАВАШТВО, 361 СТР. 2018-03-05T09:08:50+00:00 Јелена Ђ. Марићевић aa@aa.aa 2018-03-05T09:08:50+00:00 ##submission.copyrightStatement##