OSNAŽIVANJE OBITELJI KROZ POTICANJE POZITIVNIH ODNOSA I OBITELJSKE KOHEZIJE

Jasminka Zloković, Andrea Lukajić

Apstrakt


Rezultati multidisciplinarnih istraživanja pokazuju da međusobna povezanost, potpora, pozitivna obiteljska atmosfera, način i razina komunikacije u obitelji i širem društvenom okruženju mogu da potiču, ali i da osporavaju i ograničavaju razvoj ličnosti. U radu polazimo sa stanovišta pitanja o obiteljskoj komunikaciji i koheziji s ciljem poticanja daljnjih mogućnosti u osnaživanju obitelji a time i pronalaženja konceptualnih modela u podizanju razine pozitivnih obiteljskih odnosa i zdravog razvoja djece.

Rezultati istraživanja, koje se provodilo 2010. i 2016. godine u sklopu znanstvenog projekta „Pedagoški aspekti odnosa u obitelji“ (Zloković, 2012) longitudinalnom primjenom Olsonovog modela kao konceptualnog modela za mjerenje obiteljskog sistema, pokazuju neuravnotežene obiteljske odnose - ekstremno visoku i ekstremno nisku povezanost  na skali obiteljske kohezivnosti. Visoki rezultati na emocionalnoj povezanosti mogu ukazivati na otežani razvoj buduće neovisnosti individue, a niska povezanost na kaotične odnose u obitelji. I na skali za ispitivanje komunikacije roditelj – dijete pokazuju se također dvije ekstremne skupine ispitanika. Na jednoj strani nalaze se ispitanici čiji odgovori ukazuju na neprimjerenu, nejasnu, ambivalentnu  komunikaciju u obitelji i na suprotnom kraju ispitanici koji sa svojim roditeljima komuniciraju na visokoj razini što je jedna od pretpostavki koja pridonosi  visokim rezultatima na skali kohezivnosti.

Dobiveni rezultati doprinose pedagoškoj znanosti, posebno obiteljskoj pedagogiji, kao i praksi u određivanju preventivnih i intervencijskih aktivnosti usmjerene na  optimalno funkcioniranje i osnaživanje obitelji.

Ključne reči


obiteljska kohezija, komunikacija, odnosi u obitelji, osnaživanje obitelji

Reference


Beavers, W.R., Hampson, R. (2000).The Beavers Systems Model of Family Functioning. Journal of Family Therapy 22 (2), 128-143.

Gorall, D.M., Tiesel, J., Olson, D.H. (2006.): FACES IV: Development and Validation, Minnesota: University of Minnesota.

Janković, J. (2008.): Obitelj u fokusu, Zagreb: Etcetera.

Karavasilis, L., Doyle, A.B., Markiewitz, D. (2003). Associations Between Parenting Styleand Attachment to Mother in Middle Childhood and adolescence. International Journal of Behavioral Development 27 (1)153-164.

Lozović, N., Knežević, G., Mitić, M., Berger, J. (1992). Mogućnosti upitničkog ispitivanja dimenzija porodičnog funkcionisanja. Institut za psihološka istraživanja, Psihološka istraživanja 5 (1) 63-84.

Milić, A. (2010). Porodica i izazovi globalne transformacije, u: Milić, A. i sur. (ur). Vreme i porodica, Sociološka studija o porodičnoj transformaciji u savremenoj Srbiji, Beograd: Čigoja štampa, Insitut za sociološka istraživanja, 13-32.

Olson, D.H. (1986). Circumplex Model VII: Validation Studies and FACES III, Family Processes, 25 (2) 337-351.

Olson, D.H. (1991). Three dimensional (3-D) Circumplex Model, ST.Paul, MN: Family Social Science, University of Minnesota.

Olson, D.H., DeFrain, J. (1994). Marriage and family. Diversity and strengths, Mountain View, CA: Mayfield.

Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and family Systems, Journal of Family Therapy, 22 (2)144-167.

Olson, D.H., Gorall, D.M. (2003). Circumplex Model of Marital and family Systems, u: Walsh, F. (ur), Normal Family Processes, (3) 514-547.

Olson, D.H., Gorall, D.M. (2006).FACES IV & the Circumplex Model, Minnesota: University of Minnesota.

Rosić, V., Zloković, J. (2002). Prilozi obiteljskoj pedagogiji, Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju.

Vrcelj, S., Zloković, J. (2004). Pedagoški vidiki razvoja in spodbujanje odgovornosti. Pedagoška obzorja - Didactica Slovenica, 1, 38-52.

Zabriskie, R.B., McCormick, B.P. (2001). The Influences of Family Leisure Patterns on Perception of Family Functioning, Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies 50 (3) 66-74.

Zloković, J. (2007). Suvremene obitelji između tradicionalnih i virtualnih odnosa, u: Previšić, V.; Šoljan, N. N.; Hrvatić, N. (ur.), Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 761-770.

Zloković, J. (2012). Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija. Školski vijesnik, Časopis za pedagoška i školska pitanja, 61 (3) 265-288.

Zloković, J., Nenadić-Bilan, D. (2012). Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka, Istraživanje pedagoških aspekata odnosa u obitelji. Školski vijesnik, Časopis za pedagoška i školska pitanja, 61 (1-2) 191-210.

Zloković, J. (2014). Kvaliteta života djece i mladih u kontekstu obiteljskih odnosa. V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih / dr.sc. Milena Nikolić (ur.). Tuzla : Edukacijsko-rehabilitacijski Univerzitet u Tuzli i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, 2014. 28-39. (objavljeno pozvano predavanje, međunarodna recenzija).

Zuković, S. (2012). Porodica kao sistem - funkcionalnost i resursi osnaživanja, Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.7-22

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova