RODNOOSETLJIVA ANALIZA ČITANKI ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA SRPSKI JEZIK, SRPSKI KAO NEMATERNJI I MAĐARSKI JEZIK

Margareta V. Bašaragin, Svenka L. Savić

Apstrakt


Mnogobrojna istraživanja potvrđuju da je tradicionalni patrijarhalni model prisutan u kurikulumima za osnovnu školu. Takođe, potvrđuju postojanje skrivenog ili nevidljivog kurikuluma, kojim se učenicima_ama prenose nepropisani i neplanirani vrednosni stavovi i obrasci ponašanja. Time se dečaci i devojčice i socijalizaciju za drugačije uloge i posredno se utiče na formiranje rodno zasnovanih modela ponašanja. Cilj ovog rada je dekonstrukcija sadržaja i koncepcije čitanki za osmi razred osnovne škole za srpski jezik, srpski kao nematernji i mađarski jezik, čitanki koje su trenutno u upotrebi u Vojvodini, a kroz prizmu rodno oseljive analize kako bi se utvrdilo da li je zaživeo proces integracije rodne ravnopravnosti u udžbenicina u smislu nediskriminatorne obrazovne prakse. Za rodno osetljivu analizu čitanki koriste se istraživački instrumenti sastavljeni za potrebe regionalnog projekta „Rodno senzitivni udžbenici i učionička praksa u regionu Balkana“ (IX 2005-IX 2007). Rezultati potvrđuju da čitanke i dalje reflektuju rodne stereotipe svojim sadržajem i koncepcijom; za prava žena i probleme nejednakosti ne postoji zainteresovanost. Muškarci dominiraju i kao autori književnih tekstova i kao likovi reprezentovani u njima i na slikovnim prilozima uz tekst. Oni su glavni nosioci radnje, sukoba i inicijatori su njihovog razrešavanja. Delovanje ženskih likova usmereno je na nemu podršku muškog društva u kojem je fizička i emotivna briga za dobrobit drugih u porodici i društvu visoko kotirana. Danas ne postoje mehanizmi kojima bi se kontrolisale i otklonile postojeće neusaglašenosti standarda kvaliteta udžbenika koji se odnose na principe jednakih mogućnosti i nediskriminatorne prakse sa sadržajem i koncepcijom udžbenika.

Ključne reči


čitanke za osmi razred osnovne škole, mađarski jezik, rodno osetljiva analiza, srpski jezik

Reference


Baranović, B., Jugović, I., Doolan, K. (2008). Kojeg su roda čitanke iz književnosti?. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Dijk, T. van (1993). Principles Of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society, 4 (2), 249-283.

Dijk, T. A. van (2009). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. In: Wodak, Ruth, Meyer, Michael (Eds.), Methods Of Critical Discourse Analasys. Second Edition 62-86). Los Angeles, London, New Dwlhi, Singapore, Washington DC: Sage.

Đorić, G., Žunić, N., Obradović-Tošić, N. (2010). Obrazovanje za rodnu ravnopravnost. Analiza nastavnog materijala za Građansko vaspitanje. Beograd: UNDP.

Grbić, M. (2007). Analiza diskursa rodnih stereotipa u udžbenicima za osnovnu školu (magistarski rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.

Jarić, I. (2002). Škola. U: Blagojević M. (Ur.), Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse (495-503). Beograd: Kvinn Till Kvinn.

Kovačević, A., Kosić, S., Jurlina, T. (2004). Rodni stereotipi u udžbenicima za osnovnu školu (I, IV i VIII razred) u Crnoj Gori. Kotor: Foundation Open Society predstavništvo CG, ANIMA.

Kožul, M. (2007). Udžbenik-nastavnik: Rodni stereotipi u udžbenicima srpskog kao nematernjeg jezika i uloga nastavnika u njihovom održavanju/prevazilaženju (magistarski rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.

Marić, S. (2011). Rodno osetljiva analiza teksta udžbenika muzičke kulture: osnovne i srednje škole u Srbiji (2011-2012) (master rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.

Milinković, M. (2008). Rodna senzitivnost kao kriterijum kvaliteta osnovnoškolskih udžbenika (diplomski rad). Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

Nikolić, G. (2008). Rodni stereotipi u udžbenicima za mlađe razrede osnovnih škola za decu sa lakom nedovoljnom razvijenošću (magistarski rad). Novi Sad: Centar za rodne studije, ACIMSI.

Paseka, A. (2004). Udžbenici kao instrumenti „tajnog nastavnog plana“ škole“. U: GENDER perspektiva u nastavi: mogućnosti i poticaji (52-59). Sarajevo: Fondacija Heinrich Böll, regionalni ured Sarajevo, Kulturkontakt Austrija.

Petrić, B. (2006). Rečnik reforme obrazovanja. Novi Sad: Platoneum, Misao, Pedagoški zavod Vojvodine.

Plut, D. (2004). Socijalizacijski obrasci udžbenika i rodni stereotipi. U: Prevazilaženje rodnih stereotipa u osnovnom obrazovanju (35-52). Budva: Foundation Open Society Institute, Predstavništvo CG.

Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi (2010), Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 1/10.

Puhalo, S., Milinović, J. (2007). Kog su roda čitanke? Banja Luka: Vlada Republike Srpske, Gender centar – Centar za jednakost ravnopravnost polova.

Savić, S. (1993). Diskurs analiza. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Savić, S. (2009). Kritička anliza udžbenika veronauke u Srbiji (neobjavljen rukopis).

Savić, S., Čanak, M., Mitro, V., Štasni, G. (2009). Rod i jezik. Novi Sad: Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije.

Stefanović, J., Glamočak, S. (2008). Rod u čitankama i nastavi srpskog jezika u osnovnoj školi. Valjevo: Grupa za emancipaciju žena „Hora“.

Stјepanović-Zaharijevski, D., Gavrilović, D., Petrušić, N. (2010). Obrazovanje za rodnu ravnopravnost. Analiza nastavnog materijala za osnovnu i srednju školu. Niš: UNPD

Toldi, E. (2005). Iskustva u izradi udžbeničkog kompleta na mađarskom jeziku. U: Toldi, E. (Ur.), Metodologija pisanja udžbenika (27-34). Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine.

Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (2015), Slušbeni glasnik RS, br. 68/2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.19090/zop.2016.25.75-97

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova